8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.4. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
         8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว(ผัดไทยกุ้งสด) ปี2565-2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์     0652783212
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล     0831007294
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวนงค์ลักษณ์ คำแหงพล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวชุติมณฑน์ บุญคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวรัชนี ท่าดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชาดา มีพร้อม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวนงค์ลักษณ์ คำแหงพล    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวชุติมณฑน์ บุญคง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชาดา มีพร้อม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวอุษา สุดสัมฤทธิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวปิยฉัตร บ่อเกิด
   นักศึกษา    3. นางสาวบัณฑิตา พรมประโคน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวชุติมณฑน์ บุญคง