8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.2. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
         8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์     0652783212
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล     0831007294
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพัชญา เดชวารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาววิจิตรา อารมณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสุนิสา สมานสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวอริสรา ดลเสมอ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพัชญา เดชวารี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาววิจิตรา อารมณ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวอริสรา ดลเสมอ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 10:30น.    ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายอัครเดช ไหมทอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววิจิตรา อารมณ์