10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
     10.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
         10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล     0994144042
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายภัทรพงษ์ โลบุญ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยอดโดม เกษมสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายจิรานุวัฒ์ สดับสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชวพล กนกบุญพิทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิษา หาญนึก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายเอกราช สายสินธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายมานะชัย ทองปัญญา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายบุญชิต รังทอง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวีระกรณ์ สถาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายภัทรพงษ์ โลบุญ    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยอดโดม เกษมสุข    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายจิรานุวัฒ์ สดับสาร    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชวพล กนกบุญพิทักษ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิษา หาญนึก    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายเอกราช สายสินธ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายมานะชัย ทองปัญญา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายบุญชิต รังทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวีระกรณ์ สถาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวปฏิณญา วุฒิยา
   นักศึกษา    2. นางสาววนิดา จันดาสี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายประพัฒน์ บุญเต็ม
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวทิพานัน เลิศงาม
   นักศึกษา    2. นางสาวสุภาวดี เยมรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนิษา หาญนึก
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวหยาดทิพย์ สิมมา
   นักศึกษา    2. นางสาวจีราพร แก้วกระจ่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายบุญชิต รังทอง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาววุ้นเส้น พิศเพ็ง
   นักศึกษา    2. นางสาวแสงดาว นะวารี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจิรานุวัฒน์ สดับสาร
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาววีร์สุดา มากแสน
   นักศึกษา    2. นางสาววิภา อะโรคา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณิชกุล นิวาส
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภิสรา ดวงเนตร
   นักศึกษา    2. นางสาวพัชรินทร์ หน่อท้าว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐิวุฒิ บุญจันทร์
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริลักษณ์ บุรา
   นักศึกษา    2. นางสาวจุฬารัตน์ ทวีชาติ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมศักดิ์ แสนแก้ว