1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การเเข่งขันทักษะ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสุทิศ รวดเร็ว     081-9666262
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุทิศ รวดเร็ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายรัชพงศ์ กาบจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายบรรชา ขันถม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวีระชาติ สดชื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายจิรานุวัฒน์ สดับสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายจักรกฤษณ์ สุวรรณลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายภูธิต กิติเวียงชนก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอัครชัย สุขสิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายณัฐิวุฒิ บุญจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายณัฐวุฒิ บุญศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายสุทัศน์ ธานีพูน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเสกสรร สุขเต็ม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวุฒิชัย วิเศษวงษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปรา
              นายไพศาล บุญลับ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายรณชัย ดาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายเอกวิทย์ เลิศสกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอาทิตย์ สิทธิจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         กรรมการตัดสิน
              นายสุทิศ รวดเร็ว    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายไพศาล บุญลับ    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายรณชัย ดาทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายรัชพงศ์ กาบจันทร์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายบรรชา ขันถม    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวีระชาติ สดชื่น    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายเอกวิทย์ เลิศสกุล    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอาทิตย์ สิทธิจันทร์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสุวิทย์ ศิริหนองหว้า    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายจิรานุวัฒน์ สดับสาร    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายจักรกฤษณ์ สุวรรณลา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายภูธิต กิติเวียงชนก    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอัครชัย สุขสิน    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายณัฐิวุฒิ บุญจันทร์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายณัฐวุฒิ บุญศรี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายวุฒิชัย วิเศษวงษา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเสกสรร สุขเต็ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
09:00น. - 09:30น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
09:30น. - 10:00น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:00น. - 14:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
15:00น. - 16:00น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายสดุดี เจียสารัมย์
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ สุดสวาด
   นักศึกษา    3. นายเจริญทรัพย์ พันพม่า
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอัครชัย สุขสิน
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายโกศล พูนทรัพย์
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ ศรีอุทุมพร
   นักศึกษา    3. นายเตชิต เกือกรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายรัชพงศ์ กาบจันทร์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายนนทวัชร แสงแก้ว
   นักศึกษา    2. นายฉมาบดี ฉิมมาบดี
   นักศึกษา    3. นายณัฐดนัย ย่องวังปลา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจิรานุวัฒน์ สดับสาร
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายก้องภพ เสนผาบ
   นักศึกษา    2. นายอรรถวุฒิ จุดาบุตร
   นักศึกษา    3. นายพิชิตชัย ดอกไธสง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเสกสรร สุขเต็ม
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายชยุตม์ แก้วเขียว
   นักศึกษา    2. นายวิษณุ พิศภิรมย์
   นักศึกษา    3. นายศักย์ธวัช สุวรรณศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐวุฒิ บุญศรี
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายอภิชาต แขมคำ
   นักศึกษา    2. นายธิติสรรค์ บุญสม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายบรรชา ขันถม
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายปัณณธร หล้าธรรม
   นักศึกษา    2. นายเมธัส โนนโพธิ์
   นักศึกษา    3. นายศุภรักษ์ ปานทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเอกวิทย์ เลิศสกุล