9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์และกติกา การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี     0956019035
              นางสาวธิดา พ่อค้า     0942418083
              นางสาวนวลจันทร์ มุมทอง     0621588189
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางนิชานาถ รักษาวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวกนกวรรณ ทรงพระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวสุชาวลัญช์ สุขจิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางณัฐวรา บุญแซม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวปทุมมาศ ปะชัยโก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวธัญภัค ไทยยิ่ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายนิวัติ พรหมทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวธิดา พ่อค้า    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอภิศรา วัฒนทองกูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสิริรัตน์ ศรีขาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวนวลจันทร์ มุมทอง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายนิวัติ พรหมทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางณัฐวรา บุญแซม    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางนิชานาถ รักษาวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวธัญภัค ไทยยิ่ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวสุชาวลัญช์ สุขจิต    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
08:30น. - 09:00น.    คณะกรรมการชี้แจงครูผู้ควบคุม และผู้เข้าร่วมแข่งขันเกี่ยวกับเกณฑ์ กติกา การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)
09:00น. - 12:00น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดทำชิ้นงานตามโจทย์ที่คณะกรรมการกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมง ปวส. ห้อง 1024
12:00น. - 14:00น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดทำสื่อนำเสนอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง (รับประทานอาหารในช่วงจัดทำสื่อนำเสนอ)
14:00น. - 15:00น.    ทดสอบชิ้นงาน บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสุรินทร์
15:00น. - 17:00น.    นำเสนอผลงานการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ห้อง 143
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธนัครพล บุญพรม
   นักศึกษา    2. นายธีระวัตร์ ศรีเอ
   นักศึกษา    3. นายพลวัฒน์ ประสานดี
   นักศึกษา    4. นายวิศรุต ประสานดี
   นักศึกษา    5. นายอมรภัค สังเกตกิจ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวอภิศรา วัฒนทองกูล
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายจักรพรรดิ์ ประทะทอง
   นักศึกษา    2. นายพุฒิเชษฐ์ ต้นตาล
   นักศึกษา    3. นายรัฐกานต์ จันทินมาธร
   นักศึกษา    4. นายศุภกรณ์ หมายทวี
   นักศึกษา    5. นางสาวกัณฑินี บุญอุดม
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวธิดา พ่อค้า
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายชยุตม์ มีศิลป์
   นักศึกษา    2. นายนลธวัช เติมสุข
   นักศึกษา    3. นายอิทธิกร อักษร
   นักศึกษา    4. นายระพีภัทร บริสุทธิ์
   นักศึกษา    5. นายเกียรติศักดิ์ จิกจักร์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวสุชาวลัญช์ สุขจิต
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวไปรยา ปัตตังเวสา
   นักศึกษา    2. นางสาวจุฑามณี ยวงรัมย์
   นักศึกษา    3. นางสาวกนกพร สังเกตกิจ
   นักศึกษา    4. นางสาวศิริพร เบ็ญจวรรณ์
   นักศึกษา    5. นายณัฐวุฒิ คำลอย
   ครูผู้ควบคุม    6. นางนิชานาถ รักษาวงค์
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายธนวิทย์ โลนุช
   นักศึกษา    2. นางสาวกรวิภา ผะอบเงิน
   นักศึกษา    3. นางสาวมัสหยา บุญปัญ
   นักศึกษา    4. นางสาวนวรัตน์ บุญปก
   นักศึกษา    5. นายเจษฎาภรณ์ กัลยา
   นักศึกษา    6. นายกฤษดา เจริญผล
   ครูผู้ควบคุม    7. นางณัฐวรา บุญแซม
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายสมชาติ วิเชียร์สรรค์
   นักศึกษา    2. นายศักดิ์ทวี โพธิ์นอก
   นักศึกษา    3. นายเรวัตร สมัญญา
   นักศึกษา    4. นางสาวสุนิสา แดงดี
   นักศึกษา    5. นางสาวเกษฎาพร สระแก้ว
   นักศึกษา    6. นายนันทพงศ์ ใจสุข
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวธัญภัค ไทยยิ่ง
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายณัฐพงษ์ ขมิ้นแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวปิยะมาศ หมายชัย
   นักศึกษา    3. นางสาวสร้อยสุดา จุนไธสง
   นักศึกษา    4. นางสาวกัญญารัตน์ ทองอ้ม
   นักศึกษา    5. นายเกียรติศักดิ์ นาคสมบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง