9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์และกติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล     0814549192
              นางสาวน้ำฝน บุญชาติ     0981960114
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางมลธิดา ขบวนงาม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวจันทกานต์ ใสนวน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายพชรดนัย ประชุมชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายเกียรติศักดิ์ คงทน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพัชญา เดชวารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวศิริลักษ์ คำเสียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางวรรณวณัฐ บุญมาภัทรพัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวจอมขวัญ โพธิราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสโรชา ไชยรักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวรัชนีย์กร ก้อนทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางปุณณภา ทิตาธนัชพร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวน้ำฝน บุญชาติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวศรัณยา แก้วจรัญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวดวงสุดา กาหลง    กรรมการตัดสิน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
              อาจารย์วราภรณ์ ศรสุรินทร์    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
              นายศุภชัย ภักดี    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
13:30น. - 15:00น.    เริ่มแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายปฏิภาณ แสนกล้า
   ครูผู้ควบคุม    2. นางวรรณวณัฐ บุญมาภัทรพัฒน์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวปาริชาติ ชาญรอบ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเกียรติศักดิ์ คงทน
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวจีราพัช บุญมี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพัชญา เดชวารี
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวพัชราภา สมเสร็จ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกุสุมา พงษ์ศักดิ์ดี
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวสุชาดา ตินานพ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางมลธิดา ขบวนงาม
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายธนพล มีสาย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศิริลักษ์ คำเสียง
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวอัจฉริยา ยันตะเคียน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนารีนาถ นุตโร
   8. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวธีระดา อินทร์สำราญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสโรชา ไชยรักษ์