7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ้เกณฑ์ กติกา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางกันยกร ไหมพรม     0874412997
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกันยกร ไหมพรม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวพุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายมนตรี ศรีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายสมคิด สงวนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายพีรพงษ์ อุสาหะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายนพอนันต์ นรโคตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางอรุณี นาคสังข์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวคณิตา วงษ์กนก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายพิพัฒน์ วงศ์วัฒนวานวิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเกียรติศักดิ์ ถนอมเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         กรรมการตัดสิน
              นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางกันยกร ไหมพรม    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวพุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายมนตรี ศรีสุข    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายสมคิด สงวนดี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายพีรพงษ์ อุสาหะ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายนพอนันต์ นรโคตร    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางอรุณี นาคสังข์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวจุฬารัตน์ ขันโสม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวคณิตา วงษ์กนก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายพิพัฒน์ วงศ์วัฒนวานวิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเกียรติศักดิ์ ถนอมเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
09:00น. - 10:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
10:00น. - 10:30น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:30น. - 13:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
13:30น. - 14:30น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
14:30น. - 15:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายอภิชาติ เขมวัชรโยธิน
   นักศึกษา    2. นายพีรัชชัย ุสุระถาวร
   นักศึกษา    3. นายธนวรรธน์ เกติยะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนพอนันต์ นรโคตร
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายอัศวิน นิลนวล
   นักศึกษา    2. นายณัฐดนัย ศรีโสม
   นักศึกษา    3. นายจักริน แยมเฉลียว
   ครูผู้ควบคุม    4. นางกันยกร ไหมพรม
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายลอจิ้นเจ สมานทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวกนกพร ทองหล่อ
   นักศึกษา    3. นางสาวรุจิรดา วิยาสิงห์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพีรพงษ์ อุสาหะ