6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การเเข่งขันทักษะ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางพัชรา ศรีคำ     096-664-4535
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางพัชรา ศรีคำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายพรพิชิต โพธิวัฒน์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนันท์ธิรา หงษ์เหิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวกัญจนพร คงวัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสิทธิพงษ์ ขันยาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายจินดา มณีศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวอลิสา บุญบัวมาศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวพรพรรณ คูณศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวรัชนี ท่าดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวชุติมณฑน์ บุญคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวยุภาพร สายจันทร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวคณิตา วงศ์กนก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         กรรมการตัดสิน
              คุณวัชรา โพธิ์มี    กรรมการตัดสิน    สถานประกอบการ
              คุณเจริญวุฒิ บุตรเพชร    กรรมการตัดสิน    สถานประกอบการ
              คุณชินพงศ์ พระศักดิ์    กรรมการตัดสิน    สถานประกอบการ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเเข่งขัน
08:00น. - 09:15น.    พิธีเปิดการเเข่งขัน เเละประชุมชี้เเจงการจัดการเเข่งขัน
09:00น. - 12:00น.    จัดการเเข่งขันประเภท Classic Bartender
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
18:00น. - 18:00น.    ประกาศผลการเเข่งขัน มอบรางวัล เเละพิธีปิดการเเข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐธิดา อิทธิพรม
   นักศึกษา    2. นางสาวปุณยณุช มโนการ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนันท์ธิรา หงษ์เหิน
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวดากานดา น่าชม
   นักศึกษา    2. นางสาวปลายฝน เมินธนู
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธีรวัฒน์ ไชยลอย
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐนิชา โถแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวจันทิมา สมสุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจินดา มณีศรี