5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
         5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 5.1.2 ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์ (ปวส.) 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวัชรกิติ แสงสุวรรณ     0918671586
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสายสิริ สายยศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวกฤตชมาพร ถึงทะเล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายไพรัตน์ โททอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายวัชรกิติ แสงสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางนิกษ์นิภา นิยมทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายไพรัตน์ โททอง    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวกฤตชมาพร ถึงทะเล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน (ต่อ)
18:00น. - 18:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายณเสฏฐ์ เทวาพร
   นักศึกษา    2. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขร่วม
   นักศึกษา    3. นางสาวพิมพ์สุตา หวายสันเทียะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวัชรกิติ แสงสุวรรณ