5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
         5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ ์ เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) “ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องส าอาง” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวกฤตชมาพร ถึงทะเล     0827918556
              นายไพรัตน์ โททอง     0856432602
              นายวัชรกิติ แสงสุวรรณ     0918671586
              นางนิกษ์นิภา นิยมทอง     0874419091
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกฤตชมาพร ถึงทะเล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายไพรัตน์ โททอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสายสิริ สายยศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกาาสุรินทร์
              นายปณิธาน ทองสุก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางนิกษ์นิภา นิยมทอง    รองเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวกฤตชมาพร ถึงทะเล    ประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายไพรัตน์ โททอง    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายวัชรกิติ แสงสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การแข่งขันทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ ์ เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) “ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องส าอาง” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเอกกร บึ้งชัยภูมิ
   นักศึกษา    2. นายจิรภัทร บุญมาก
   ครูผู้ควบคุม    3. นางนิกษ์นิภา นิยมทอง