4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
         4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติการการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก     099-1952686
              นางสาวสายสิริ สายยศ     093-3209996
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวธัญวรรณ เมินธนู    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวสายสิริ สายยศ    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 18:00น.    แข่งทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวผกาภรณ์ คลายโศก
   นักศึกษา    2. นายนภัสกร พูนมั่น
   นักศึกษา    3. นายธนาเดช ชัยประโคน
   นักศึกษา    4. นางสาวสิรินดา ชูกล้า
   นักศึกษา    5. นางสาวภัทราพร เสาขวัญ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวธัญวรรณ เมินธนู