4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
         4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางณิชาดา จันทร์กลิ่น     0957813481
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางณิชาดา จันทร์กลิ่น    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางมยุรี ศรีจันทร์เวียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายวีระพงษ์ ปากโพ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางณิชาดา จันทร์กลิ่น    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางมยุรี ศรีจันทร์เวียง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายวีระพงษ์ ปากโพ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    เริ่มแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายอนุพันธ์ ปาวะชัย
   นักศึกษา    2. นายพีรณัฐ นุชนาด
   นักศึกษา    3. นายธีรพล พางาม
   นักศึกษา    4. นางสาววรรณศิริ เชิดสุข
   นักศึกษา    5. นางสาวดวงพร สมโสม
   ครูผู้ควบคุม    6. นางณิชาดา จันทร์กลิ่น