4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายพิชัย ภักดิ์สูงเนิน     0815464175
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางโชติกา ดาทอง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายชนิตพล จารพิมพ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายบัญชา ห่อทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพัณณิตา ศิลากุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวนงลักษณ์ คำแหงพล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวชุติมณฑ์ บุญคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวรัชนี ท่าดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวสหขวัญ แสนทวีสุข    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายพิชัย ภักดิ์สูงเนิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายนฤทธิ์ วาดเขียน    ประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
              นางสาวนิภาวรรณ กาทอง    กรรมการตัดสิน    โรงแรม Slive
              นายศิวะ พรมประโคน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ร้าน little elephant
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 13:15น.    ลงทะเบียน
13:15น. - 16:00น.    เริ่มการแข่งขัน
16:00น. - 17:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายบุรีรินทร์ สมัครสมาน
   นักศึกษา    2. นางสาวชญาดา ยอดเสาดี
   นักศึกษา    3. นายกิตติคม เหรียญธีรศักดิ์
   นักศึกษา    4. นางสาวชลธาร งามเลิศ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางโชติกา ดาทอง