3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.8. ทักษะความรู้ทางการเงิน
         3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทุกสาขาวิชา ทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!!
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า     0973310431
              นายเอกราช สายสินธ์     0650810806
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายยงค์ ราศรีเฟื่อง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายมานิต แต้มแก้ว    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวสายสิริ สายยศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางพัชรา ศรีคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายสมพร วุฒิยา    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายบรรพต สาแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางน้ำทิพย์ ดาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางดวงใจ ขาวงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสิทธิพงศ์ หมายมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสุกัญญา ธรรมรส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางธนภร บูรณ์เจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวรจนา พันธ์อินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวนงนุช สิงห์ชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางจุไรรัตน์ ดีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวชัชฎาพร จอดนอก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางอรุณศรี ชะเนติยัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยตรี วิชัย นิสัยกล้า    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นางสาวหนูไกร นนท์ศิลา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         กรรมการตัดสิน
              นางพัสเกนทร์ พยัตติกุล    ประธานกรรมการตัดสิน    ธนาคารแห่งประเทศไทย
              นายอธิวัตน์ มณีธรรมวงศ์    กรรมการตัดสิน    หอการค้าจังหวัดสุรินทร์
              ดร.มณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
              นายเอกราช สายสินธ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   16 สิงหาคม 2566
08:00น. - 17:00น.    การเเข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin.ดี We Can Do!!!)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวธิติสุดา ชาญสูงเนิน
   นักศึกษา    2. นางสาวสิรินทราภรณ์ จันสีดา
   นักศึกษา    3. นายนันธวุฒิ ศรีบุญฮุง
   นักศึกษา    4. นางสาวศศิธร สิทธิกุล
   ครูผู้ควบคุม    5. นางวาสนา มัดยารัมย์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวปนัดดา ยิ่งเชิดดี
   นักศึกษา    2. นางสาวศิริกุล นิลดำ
   นักศึกษา    3. นางสาวสุพิญญา รสสุขหอม
   นักศึกษา    4. นางสาวสุภัสสร นาคะสุภา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวจันทรา กลีพัด
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวสุธาสินี บรมฤทธิ์
   นักศึกษา    2. นางสาววรณัน ล้วนขาว
   นักศึกษา    3. นางสาวรัตนกร โคตรสุวรรณ
   นักศึกษา    4. นางสาวอังสนา นิยมวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอรุณรัศมี ทรัพย์มาก
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวอรปรียา แกมรัมย์
   นักศึกษา    2. นางสาวปณิตา โพธิ์ศรี
   นักศึกษา    3. นางสาวจิราภรณ์ ยอดเลา
   นักศึกษา    4. นางสาวปิ่นมณี อุกอาจ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายวรินธร พร้อมเพรียง