3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวลักษมี ไหว้ครู     0864010512
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางนิทรา สร้อยนาก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววนิดา คงชูดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายชวภณ กนกบุญพิทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิษา หาญนึก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวเจนจิรา ธรรมครบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวลักษมี ไหว้ครู    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายธนวัตร มุมทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 10:00น.    ลงทะเบียน
11:00น. - 16:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
17:00น. - 18:00น.    ประกาศผลการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวไอศรีม งามอินทร์
   นักศึกษา    2. นางสาววิลาวรรณ ช่วยกลาง
   นักศึกษา    3. นางสาวจุฑามาศ บูรณ์เจริญ
   นักศึกษา    4. นางสาวโยษิตา พัฒนอนันต์สิน
   นักศึกษา    5. นางสาวบัวแก้ว ยิ่งเจนจบ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวลักษมี ไหว้ครู