3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
         3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 23 พฤศจิกายน 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางตมิสา ยอดบุตร     081 -1856998
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวศิรินภา ชิงชนะ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางตมิสา ยอดบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวนงลักษณ์ เป็นสุข    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายชาญยุทธ จุฬารมย์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         กรรมการตัดสิน
              นางปณิดา ธนาศุภวัฒน์    กรรมการตัดสิน    บริษัทสินชัยกาญจน์ปิโตรเลียม จำกัด
              นายวัชรพงษ์ ปะโนรัมย์    กรรมการตัดสิน    บริษัทสินชัยกาญจน์ปิโตรเลียม จำกัด
              นางสาวศิรินภา ชิงชนะ    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐธิดา ผมน้อย
   นักศึกษา    2. นางสาวกาญจนา พากเพียร
   นักศึกษา    3. นายพัฒน์พงษ์กร เครือวัลย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชาญยุทธ จุฬารมย์