3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.4. สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
         3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวสายสิริ สายยศ     0933209996
              นางชื่นนภา ชุติพงษ์     0815481659
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสายสิริ สายยศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางศิราภรณ์ เวียนไธสง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางตมิสา ยอดบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายชาญยุทธ จุฬารมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวนงลักษณ์ เป็นสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิตยา ป้องเขต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นางสาวพุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาววาสนา วงศ์จำปา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะเนติยัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวสุชาวลี ศรีศรยุทธ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายจักรกฤษ จันทมล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางรุ่งทิวา สลากัน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางชื่นนภา ชุติพงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              คุณสุวรา เทพรำพึง    กรรมการตัดสิน    ผู้จัดการธนาคารไทยธนชาติ สาขาสุรินทร์
              คุณณิชา เต็งประวัติเล    กรรมการตัดสิน    เจ้าของธุรกิจ เม็ดบัวอบกรอบ มาย
              ผศ.ทรงกลด พลพวก    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธนากร จันทน์เทศ
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐกานต์ งามสัน
   นักศึกษา    3. นางสาวกิ่งแก้ว ทองน้อย
   นักศึกษา    4. นางสาวจิราภรณ์ คำล้าน
   นักศึกษา    5. นายธนภูมิ บูรณ์เจริญ
   นักศึกษา    6. นางสาวสุรีวัลย์ มีเภตรา
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวนงนุช สิงห์ชัย
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเมธา เรืองแสงจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวเบญจพร ทราจารวัตร
   นักศึกษา    3. นางสาวจณิตสตาร์ ปิยศิริพงษ์
   นักศึกษา    4. นางสาวสุดา บุญชู
   นักศึกษา    5. นางสาวสุชาดา สมัครสมาน
   นักศึกษา    6. นางสาววิไลวรรณ มีนะ
   ครูผู้ควบคุม    7. นางชื่นนภา ชุติพงษ์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวจุฑามณี เทพอาจ
   นักศึกษา    2. นางสาวอฐิตา แสงจันทร์
   นักศึกษา    3. นางสาวสุภาวดี ปืนเพชร
   นักศึกษา    4. นายสิทธิศักดิ์ สมานมิตร
   นักศึกษา    5. นายอนุวัตร สำคัญยิ่ง
   นักศึกษา    6. นางสาวสุภัทรา ห้วยจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะเนติยัง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวเบญจพร ราษีทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวจุฑามาศ โจมรัมย์
   นักศึกษา    3. นายวุฒิสิทธิ์ พลวงงาม
   นักศึกษา    4. นางสาวขนิษฐา สุริวรรณ
   นักศึกษา    5. นายอลงกรณ์ ฤทธิแสง
   นักศึกษา    6. นายอุดมสุข ตุ่นทอง
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวพุฒลักษณ์ ศรีพันธุ์
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวชัฎชาดา เชี่ยวชอบ
   นักศึกษา    2. นางสาวปัณณพร ธูปไธสง
   นักศึกษา    3. นายกฤษณะ จันทะวงษ์
   นักศึกษา    4. นางสาวพัณณิตา นามพิชัย
   นักศึกษา    5. นายสรวิชญ์ ลองราช
   นักศึกษา    6. นางสาววราภรณ์ ชมภูนิตย์
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวสุชาวลี ศรีศรยุทธ
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวอมรรัตน์ เชี่ยวชาญ
   นักศึกษา    2. นางสาวนภาพร โสมนัส
   นักศึกษา    3. นางสาวกมลลักษณ์ พัดพรม
   นักศึกษา    4. นางสาวอุไรวรรณ ภูระหงษ์
   นักศึกษา    5. นางสาวกนกพร แจ่มใส
   นักศึกษา    6. นางสาวกานต์มณี เติมสุข
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวนงลักษณ์ เป็นสุข
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นางสาวกัญญาณัฐ ทองแผ่น
   นักศึกษา    2. นายรินรดา ดวงเดือน
   นักศึกษา    3. นายวีรพงษ์ แก้วธะนะ
   นักศึกษา    4. นางสาวโสภิตนภา ศาลางาม
   นักศึกษา    5. นายชินวัตร สุโพธิ์เมือง
   นักศึกษา    6. นางสาวชัชฎาภรณ์ ศรียันต์
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวนิตยา ป้องเขตร