3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติการ การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวสายสิริ สายยศ     0933209996
              นางสาวนัฏฐินี อุปถัมภ์     0902699229
              นางศิราภรณ์ เวียนไธสง     0840371482
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสายสิริ สายยศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางศิราภรณ์ เวียนไธสง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางรุ่งทิวา สลากัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางตมิสา ยอดบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวนงลักษณ์ เป็นสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายชาญยุทธ จุฬารมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสุภาวดี สิงหลสาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนัฏฐินี อุปถัมภ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางขนิษฐา นิ่งน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.ทรงกลด พลพวก    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
              คุณณิชา เต็งประวัติ เล    กรรมการตัดสิน    เจ้าของธุรกิจ เม็ดบัวอบกรอบ มาย
              คุณสุวรา เทพรำพึง    กรรมการตัดสิน    ผู้จัดการธนาคารไทยธนชาติ สาขาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Strategy
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวจินต์จุฑา ส้มจีน
   นักศึกษา    2. นายบูรพา นิยมกล้า
   นักศึกษา    3. นางสาวรติกร บุญเยี่ยม
   นักศึกษา    4. นางสาววรพรรณ ทรงสะดี
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวนัฏฐินี อุปถัมภ์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวจุฑารัตน์ ไชยพร
   นักศึกษา    2. นางสาวบัณฑิตา ดัชถุยาวัตร
   นักศึกษา    3. นางสาวจุฑาภรณ์ เมียดเทียน
   นักศึกษา    4. นางสาวอนุสรา กระแจะจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางตมิสา ยอดบุตร