3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์     0985639453
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววนิดา คงชูดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวลักษมี ไหว้ครู    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายธนวัตร มุมทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายชวภณ กนกบุญพิทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิษา หาญนึก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวเจนจิรา ธรรมครบุรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางนิทรา สร้อยนาก    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวไพจันทร์ ปากดีสี    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางนิทรา สร้อยนาก    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายสมเกียรติ เฉลยอาจ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววนิดา คงชูดี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวลักษมี ไหว้ครู    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายธนวัตร มุมทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายชวภณ กนกบุญพิทักษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนิษา หาญนึก    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวเจนจิรา ธรรมครบุรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวพิมพ์มณี ภักดีธำรงเกียรติ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ปวส.เดี่ยว)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเอกวัฒน์ นาจันทัด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์