2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
     2.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
         2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาตัดสิน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายปฏิภาณ ขบวนงาม     091-499-3996
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปฏิภาณ ขบวนงาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายสมปอง ชูวงค์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายโกวิทย์ สร้อยนาก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายฐาปนา เจริญพร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสุรจอม ลิ้มสุวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายเจษฎา บุตรงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายทิคัมพร สารพล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวรกิต สร้อยดั้น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวิชัย กล้าหาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายจำลอง นิตยลาภ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวิทวัส มนสีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายอดิศร วัฒนานุสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายทวีศักดิ์ จันทร์ศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายศุภวัฒน์ พุฒธะพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพงศกร เจริญศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเทอดศักดิ์ อินทรนุช    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวิทยา บุญมี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายชนาธิป มาลาวงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาววิชุดา ยี่เจริญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวปรียาภรณ์ ประดับศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายชนาธิป มาลาวงษ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายศุภวัฒน์ พุฒธะพันธ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอดิศร วัฒนานุสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวิทวัส มนสีสุข    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายทิคัมพร สารพล    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายเรืองยศ แก้วหล้า    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
08:30น. - 08:45น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:45น. - 09:00น.    ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานกับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16:00น. - 16:45น.    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
16:45น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเจษฎา ปริญญาสงวนสิทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศุภวัฒน์ พุฒธะพันธ์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธนชัย อินทร์งาม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอดิศร วัฒนานุสิทธิ์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายพีรายุ บุญครอง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวิทวัส มนสีสุข
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายธีรเดช ลำขุนทด
   ครูผู้ควบคุม    2. นายชนาธิป มาลาวงษ์
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายวีรภัทร พิลาสุข
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเรืองยศ แก้วหล้า
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายอัครชัย ทองแท่ง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเจษฎา บุตรงาม
   7. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายวีรพงษ์ เครือแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายทิคัมพร สารพล