1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.20. สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะงานคอนกรีต
              download ตารางเอกสารประกอบ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์     089-8448018
              นางสาวมัณฑนา นันติ     061-9564942
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวัลลภ ไววิทย์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยโทสุรพงษ์ ดีพิมาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายธวัชชัย เสริมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายพนมกร ยะแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอภิชาติ คำซื่อตรง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ทราบรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายปธิกร เฟื้องทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยศธร รัตนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาวมัณฑนา นันติ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวรัชนีกร ไกรสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพนมกร ยะแสง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอธิชาติ คำซื่อตรง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายปธิกร เฟื้องทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายภูวเนตร มีแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวอัญชุลีพร นามวัฒน์
   นักศึกษา    3. นายอนุชา สมเภา
   นักศึกษา    4. นายพิทักษ์ ประชุมฉลาด
   ครูผู้ควบคุม    5. นายชินดนัย บวนขุนทด
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายศุภกร เพ็งจันทร์
   นักศึกษา    2. นายเจษฏา ตลับทอง
   นักศึกษา    3. นายปราโมทย์ ศรียี่ทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศรัณย์ ประมูลพงศ์