1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ประเภท ทีม ระดับ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสมพร วุฒิยา     0862438992
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมพร วุฒิยา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายกิตติภพ ไกรเพชร    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเอกราช สายสินธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายณัฐวุฒิ บุญศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายวินัย ธรรมวิจิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวอรจิรา พรหล่อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายธนะพัฒน์ แย้มงามธนสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายกิตติชัย ปานทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายคำพวง สายศร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสมศักดิ์ แสนแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายมงคล โภคทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายรณชัย ดาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายภูธิต กิติเวียงชนก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายกิรภัฎ มีสานุ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยอดโดม เกษมสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวีรศักดิ์ ศาลางาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายคงนคร แข่งขัน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายพิริยะ ดัชถุยาวัตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         กรรมการตัดสิน
              นายสมพร วุฒิยา    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายกิตติภพ ไกรเพชร    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเอกราช สายสินธ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายณัฐวุฒิ บุญศรี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายวินัย ธรรมวิจิต    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวอรจิรา พรหล่อ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายธนะพัฒน์ แย้มงามธนสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายกิตติชัย ปานทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายคำพวง สายศร    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสมศักดิ์ แสนแก้ว    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายมงคล โภคทรัพย์    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายรณชัย ดาทอง    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายภูธิต กิติเวียงชนก    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายกิรภัฎ มีสานุ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยอดโดม เกษมสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวีรศักดิ์ ศาลางาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายคงนคร แข่งขัน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายพิริยะ ดัชถุยาวัตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
09:30น. - 12:30น.    สอบทฤษฎี
13:00น. - 16:30น.    สอบปฏิบัติ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายเกียรติศักดิ์ จันทะนุภา
   นักศึกษา    2. นายณัฐดนัย หาสุข
   นักศึกษา    3. นายชัชวาล สังข์เงิน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณรงค์ศักดิ์ เชื่อมาก
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายชัยวัฒน์ บุญทวี
   นักศึกษา    2. นายกิตติชัย บุญเลิศ
   นักศึกษา    3. นายชัยวุฒิ ดียา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายคงนคร แข่งขัน
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายชัชพล แสนโชติ
   นักศึกษา    2. นายจิรายุ มีทรัพย์
   นักศึกษา    3. นายจิระชัย กำจัดภัย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกิตติชัย ปานทอง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายปัญญา เหมาะดี
   นักศึกษา    2. นายอรรถพล อบอุ่น
   นักศึกษา    3. นายสุชาติ โคมทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธนะเกียรติ ผ่องราษี
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายธนพล นัตรศรี
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล นิลเหลือง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายคำพวง สายศร