1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.18. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
         1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะการสำรวจ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์     089-8448018
              นายไพโรจน์ จันทร์หอม     086-5352081
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเข็มชาติ เข็มพิลา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวัลลภ หวังสม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายณรงค์ มิถุนาวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวกาญจนา คิดดีจริง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายณฐกร บุญจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสุรีรัตน์ สุภนาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายประเสริฐพร สุภนาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ทราบรัมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยศธร รัตนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายไพโรจน์ จันทร์หอม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายธัญยวัฒน์ ทองน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเข็มชาติ เข็มพิลา    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายไพโรจน์ จันทร์หอม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวพรนภัส พรมพะเนา
   นักศึกษา    2. นายนพลักษณ์ ผลแม่น
   นักศึกษา    3. นายณัชพล บุญผ่อง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธัญยวัฒน์ ทองน้อย
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐณี บุญปก
   นักศึกษา    2. นายศุภชัย วงศ์คำ
   นักศึกษา    3. นางสาวกานต์รวี สุนทรสวัสดิ์
   นักศึกษา    4. นายธาวิน สุขทวี
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธีระภาพย์ ประสารสืบ