1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์     089-8448018
              นายวีรศักดิ์ ทองขาว     081-9995726
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางจินตนา พรหมสวัสดิ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยโทสุรพงษ์ ดีพิมาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายธวัชชัย เสริมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายยศธร รัตนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายชินดนัย บวนขุนทด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวีรศักดิ์ ทองขาว    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวีรยุทธ บุญรับ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวจันทนา บุญชู    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวรัชนีกร ไกรสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยโทรสุรพงษ์ ดีพิมาย    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายชินดนัย บวนขุนทด    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวจันทนา บุญชู    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวรัชนีกร ไกรสุข    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวีรยุทธ บุญรับ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวธิดาพร ไชยมงคล
   นักศึกษา    2. นายนนทพัทธ์ จาธุนิน
   นักศึกษา    3. นายภัทรพล งามเลิศ
   นักศึกษา    4. นายพงศกร ผสมกล้า
   นักศึกษา    5. นางสาวจิตรลดา หนุนโชค
   นักศึกษา    6. นายนุภาวัฒน์ ทันวัน
   ครูผู้ควบคุม    7. นายพงศ์พันธุ์ เงางาม
   ครูผู้ควบคุม    8. นายวีรยุทธ บุญรับ
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวกรรณิกาณ์ ยันทอง
   นักศึกษา    2. นายสุรชัย สังข์สาลี
   นักศึกษา    3. นางสาวสุภกานต์ นามวิชัย
   นักศึกษา    4. นางสาวมนัสนันท์ ศรีเพชร
   ครูผู้ควบคุม    5. นายศรัณย์ ประมูลพงศ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นายธีระภาพย์ ประสารสืบ