1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะงานปูน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์     089-8448018
              นายพิรุณ สุขยานุดิษฐ์     064-6457993
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวัลลภ ไววิทย์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวัชระ เขียวกลม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายธวัชชัย เสริมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายศรัณย์ ประมูลพงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายยศธร รัตนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายธีระภาพย์ ประสารสืบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายศาสตรา สิงคนิภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวสันต์ ร้อยศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายแสนศักดิ์ ร้อยศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวชุติมา สมานกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพัทธกรณ์ มีแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพงศ์พันธุ์ เงางาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวีรยุทธ บุญรับ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพิรุณ สุขยานุดิษฐ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวจันทนา บุญชู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายศาสตรา สิงคนิภา    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวสันต์ ร้อยศรี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวจันทนา บุญชู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายสันติภาพ งามมี
   นักศึกษา    2. นายวีรภาพ สุขยานุดิษฐ
   นักศึกษา    3. นายวัชรากร อุ่นศิลป์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิรุณ สุขยานุดิษฐ
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายจิรโชติ ตลับทอง
   นักศึกษา    2. นายเก้ายอด เกษมจิตร
   นักศึกษา    3. นายปัญญา มีงามดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายยศธร รัตนดี
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายสนธยา สุดลา
   นักศึกษา    2. นายธีรนันท์ สุดารักษ์
   นักศึกษา    3. นายกิตติศักดิ์ บุตรดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธวัชชัย เสริมศรี