1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.15. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย     092-4196887
              นายสุคม กาเปาร์     083-7494945
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางพัชรินทร์ วงมณี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวัฒนา มีรสล้ำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชัยสิทธิ์ ลัดดาหอม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวรโชติ วรรณวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวบุษยา สระแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชนาธิป ยอดหอม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายรณภพ ทรงศรีเอี่ยม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสุคม กาเปาร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางสาวมินตรา ติราวรัมย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวมินตรา ติราวรัมย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายกนิษฐ์พงษ์ กลั่นเกลี้ยง
   นักศึกษา    2. นายธนธรณ์ เจาะดี
   นักศึกษา    3. นายปิยะโชค ทามนตรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุคม กาเปาร์