1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.13. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย     092-4196887
              นายสมภพ จันทรา     095-9098735
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพิเศษ ซ่อนกลิ่น    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสมภพ จันทรา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสุรจิตร สุจินพราหมณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายคชา คเณมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายธนกฤต สุขสนิท    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายธีระชาติ ปู่แตน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายพิเศษ ซ่อนกลิ่น    ประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายสมภพ จันทรา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายวริศ ฉลาดเลิศ
   นักศึกษา    2. นายอัครชัย แก้วสระคู
   นักศึกษา    3. นายธีรศักดิ์ วรรณกิจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสมภพ จันทรา
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายไพศาล สมหวังสกุลเลิศ
   นักศึกษา    2. นายพรพรหม ผ่องใส
   นักศึกษา    3. นายกตัญชลียา ชัยดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธีระชาติ ปู่แตน
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายรมณ์ ผมทอง
   นักศึกษา    2. นายวุฒิชัย เบี้ยไธสง
   นักศึกษา    3. นางสาวสโรชา นันทะแสง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุรจิตร สุจินพราหมณ์