1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย     092-4196887
              นายเสรี ภูผาสุข     081-6697077
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวโรตม์ ศรีมงคล    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเสรี ภูผาสุข    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายคชา คเณมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายภานุวัฒน์ แก้วเพชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายธนกฤต สุขสนิท    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายบุญเจตน์ แจ่มจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายณัฐดนัย สังข์ศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเสนาะ ทูคำมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายบุญมาก สายทะเล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายธนา แก้วตาปี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
         กรรมการตัดสิน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวโรตม์ ศรีมงคล    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายเสรี ภูผาสุข    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวอภิญญา กงจักร
   นักศึกษา    2. นายอนุวัฒน์ อินทร์เพรช
   นักศึกษา    3. นายณัฐวุฒิ แสงสว่าง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบุญเจตน์ แจ่มจันทร์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายวายุ ทองด้วง
   นักศึกษา    2. นายพงศธร เสพสุข
   นักศึกษา    3. นายปิยะเชษฐ์ สร้อยงาม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเสนาะ ทูคำมี
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายศรีอุดม สาลี
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐธิดา ศาลางาม
   นักศึกษา    3. นายปราโมทย์ ติมุลา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธนกฤต สุขสนิท
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายชยานันท์ สะหุนันต์
   นักศึกษา    2. นายนันทวัฒน์ ืสมแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายบุญมาก สายทะเล
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายก้องเกียรติ จันทะยุทธ
   นักศึกษา    2. นายพลวัต ใบโพธิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวรัชนีกร โกพล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายคชา คะเณมา