1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย     092-4196887
              นางทิพวัลย์ สุปะติ     093-4924543
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชัยธัชคร์ พงษ์สาครสวัส    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางทิพวัลย์ สุปะติ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางศิริรักษ์ เปลี่ยนสันเทียะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายณรงค์ชัย เอี่ยมสะอาด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายสุรจิตร สุจินพราหมณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายบัญญัติ ธุนานุช    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายจีระศักดิ์ ช่วงโชติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายปฐมพร เจนถูกใจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอธิปัตย์ พลายด้วง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายธนกฤต สุขสนิท    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครููวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              ว่าที่ร้อยตรีนาครินทร์ จันทร์กาบ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายประเสริฐ สิงหลสาย    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชัยธัชคร์ พงษ์สาครสวัส    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางทิพวัลย์ สุปะติ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายนรบดี รังทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวเขมิกา นันสะอาด
   นักศึกษา    3. นายธนานันท์ พรหมศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายว่าที่ร.ต.นาครินทร์ จันทร์กาบ
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นางสาวอัญติมา คงสง
   นักศึกษา    2. นายฉัตรมงคล พันธ์วงษ์
   นักศึกษา    3. นายปธานิน สมณะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางรัตนา ศิลปสิทธิ์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายธนพล แสงจู
   นักศึกษา    2. นายปีร์มงคล กันดี
   นักศึกษา    3. นายภัทราวุธ เชี่ยวชาญ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจีระศักดิ์ ช่วงโชติ
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐฐาพร ประภาสัย
   นักศึกษา    2. นายศุภคม ปะปัง
   นักศึกษา    3. นางสาวเมธาวี ภาศิริ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปฐมพร เจนถูกใจ
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายนพวิทย์ ผาเงิน
   นักศึกษา    2. นายสุริชัย มณีทูล
   นักศึกษา    3. นายธีรศักดิ์ แก่นเดียว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณรงค์ชัย เอี่ยมสะอาด