1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.10. สาขาวิชาไฟฟ้า
         1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ้เกณฑ์ กติกา
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายพงษ์ศักดิ์ สนโศรก     0819662525
              นายผาเวียง เซาะแสวง     0938566537
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพงษ์ศักดิ์ สนโศรก    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายสันติ ครึ่งมี    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอดิเรก คำงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอัศวิน สร้อยจิตต์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายสุนทร ก้านจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายเชาวลิต สารภี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายผาเวียง เซาะแสวง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวธันธมาศ ไกรทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายพีรพล ตุงกระโทก    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายธวัชชัย เพียรเสมอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายสนธยา สุนทรารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายภัทรชัย เบ็ญเจิด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายชัยมงคล สระแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายยงยุทธ สุขดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายพงษ์ศักดิ์ สนโศรก    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายสันติ ครึ่งมี    รองประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายอดิเรก คำงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอัศวิน สร้อยจิตต์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายธวัชชัย เพียรเสมอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายเชาวลิต สารภี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายผาเวียง เซาะแสวง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวธันธมาศ ไกรทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
09:00น. - 09:30น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
10:00น. - 10:30น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:30น. - 14:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
14:30น. - 16:00น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวสมบูรณ์ วรรณตรง
   นักศึกษา    2. นายพงษ์ศักดิ์ จารัตน์
   นักศึกษา    3. นายสรวิศ นิตรลาภ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชัยมงคล สระแก้ว
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายอุดมโชค ทุมทอง
   นักศึกษา    2. นายจิรวัฒน์ แก้วสมบัติ
   นักศึกษา    3. นายนลธวัช เติมสุข
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพีรพล ตุงกระโทก
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นายกฤษดา เดิมประโคน
   นักศึกษา    2. นายวรฤทธิ์ ละครหาญ
   นักศึกษา    3. นายทักดนัย วิบูรอัต
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวธันธมาศ ไกรทอง
   4. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
   นักศึกษา    1. นายกนกพล ใจดี
   นักศึกษา    2. นายชัยศิริ อ้อมแก้ว
   นักศึกษา    3. นายสิทธิศักดิ์ บุตรจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธวัชชัย เพียรเสมอ
   5. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายอดิพล งามแพง
   นักศึกษา    2. นางสาวอรัญญา สมสิทธิ์
   นักศึกษา    3. นายณัฐวุฒิ เศษนนท์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอดิเรก คำงาม
   6. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   นักศึกษา    1. นายนรินทร์ รัตนา
   นักศึกษา    2. นายนรินทร์ จำปาแดง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์