1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสมพร วุฒิยา     0862438992
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมพร วุฒิยา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายจตุภูมิ ปัญญาเอก    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายกิตติ มั่นหมาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายบุญชิต รังทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวินัย ธรรมวิจิต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวอรจิรา พรหล่อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายพรศักดิ์ งามชื่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายยอดโดม เกษมสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายคำรณ ทองลาย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายจิรานุวัฒน์ สดับสาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นางสาววัลยากร จำปาทาสี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
         กรรมการตัดสิน
              นายกิตติ มั่นหมาย    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายวีระพัน ยอดชะลูด    กรรมการตัดสิน    หัวหน้างานช่างสี อู่รุ่งสิริเบญจ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
09:30น. - 12:30น.    สอบทฤษฏี
13:00น. - 16:30น.    สอบปฏิบัติ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายธีระพล แก้วสุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายสรวิชญ์ สุขขา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายคำรณ ทองลาย
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายธันวา โยงรัมย์
   นักศึกษา    2. นายณัฐพงศ์ จงใจรักษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพรศักดิ์ งามชื่น