1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขัน
              download กำหนดการแข่งขัน ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ     0869561272
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณรงค์ หวังอีน    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปณชัย เพชรปาน    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธีระชัย เจียมจิต    ผู้แทน บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวีระศักดิ์ ทองชัย    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ    ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมนตรี ปรีชา    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจรรนิภา พลพิชัย    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายเฉลิมพล เสนเรือง    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายภิญโญ ทิตระกูล    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอรัญญานี จันฉวาง    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวณัฐณิชา ร่าหมาน    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายมานิตย์ อำนวย    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นายกอบเกียรติ ยังเจริญ    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายณรงค์ หวังอีน    วิทยาลัยการอาชีพไชยา    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายมนตรี ปรีชา    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    รองประธานกรรมการตัดสิน
              นายอภิสิทธิ์ ทองสนิท    ครู วิทยาลัยเทคนิคระนอง    กรรมการตัดสิน
              นายสายัณห์ เส้งสุ้น    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นายสถาพร มาลัย    ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี    กรรมการตัดสิน
              นายสัญชัย ชูช่วย    ผู้แทน บริษัท เอบีบี จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายฉัตรชัย วรเดชวิทยา    ผู้แทน บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายภิรมย์ นาคสีทอง    ครู วิทยาลัยเทคนิคสงขลา    กรรมการตัดสิน
              นายเชษฐา ทองพรหม    ครู วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี    กรรมการตัดสิน
              นายสัญชัย เหร่าหมัด    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี    กรรมการตัดสิน
              นายศักดิศร มากชู    ครู วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม    กรรมการตัดสิน
              นายปรีชา เกตุเรน    ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่    กรรมการตัดสิน
              นายเอกรัตน์ ศรีสว่าง    ครู วิทยลัยเทคนิคถลาง    กรรมการตัดสิน
              นายอภิชาณ ชูใจ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
              นายภิญโญ ทิตระกูล    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ถนนสาธารณะฝั่งตะวันตก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   08:30น. - 18:00น.    ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
   5 ธันวาคม 2566
   07:00น. - 17:00น.    ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
   6 ธันวาคม 2566
   10:00น. - 12:00น.    พิธีปิด ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กระบี่    วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   นักศึกษา    1. นายณัฐภัทร บุตรหง้า
   นักศึกษา    2. นายสิรดนัย จันทร์ปาน
   นักศึกษา    3. นายไกรวิชญ์ เชื้อสง่า
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพัฒนา เรืองสง่า
   2. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
   นักศึกษา    1. นายอภิวิชญ์ ศรีพัฒน์
   นักศึกษา    2. นายกรีฑา ธนสาร
   นักศึกษา    3. นายณัฐชนน เจริญรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุพภกิต พรหมขุนทอง
   3. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
   นักศึกษา    1. นายภาคภูมิ ปรีชา
   นักศึกษา    2. นายพีรพัฒน์ ปัตตานี
   นักศึกษา    3. นายอดินันท์ เตะเส็น
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชัชภิมุข แซ่ลี้
   4. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
   นักศึกษา    1. นายปธานิน สุวรรณรัตน์
   นักศึกษา    2. นายวัชระ บัวทอง
   นักศึกษา    3. นายนฦาฤทธิ์ ขาวเรือง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสมชาย สุเหร็น
   5. อศจ.ปัตตานี    วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
   นักศึกษา    1. นายอัฟนาน แวสาแล
   นักศึกษา    2. นายฮัมดัน ซา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพงษ์ศักดิ์ วารีบริสุทธิ์
   6. อศจ.พังงา    วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
   นักศึกษา    1. นางสาวศิรานันท์ โกยสมบูรณ์
   นักศึกษา    2. นายสุริยนต์ จักรทอง
   นักศึกษา    3. นายอดิเทพ ขันตี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวศิริพร ระภานุสิทธิ์
   7. อศจ.พัทลุง    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
   นักศึกษา    1. นายศุภชัย จันทร์สุขศรี
   นักศึกษา    2. นายธนฤต เสนพรัตน์
   นักศึกษา    3. นายถิรวัฒน์ เหมือนหนู
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสมศักดิ์ ชูเกลี้ยง
   8. อศจ.ภูเก็ต    วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
   นักศึกษา    1. นายธนากรณ์ โยธารักษ์
   นักศึกษา    2. นายคณนาถ เมธา
   นักศึกษา    3. นายธีรภัทร แซ่อ๋อง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพัฒน์พงษ์ วรโภชน์
   9. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยเทคนิคยะลา
   นักศึกษา    1. นายปัญญา บุญลอย
   นักศึกษา    2. นายบุรพล สรรพสิน
   นักศึกษา    3. นายธนพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายมาหามะ มะลี
   10. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
   นักศึกษา    1. นายศุภวิชญ์ ยิ้มวัลย์
   นักศึกษา    2. นายสรวิศ แก้วเจริญ
   นักศึกษา    3. นายจิรายุทธ์ สุวรรณ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุทธิธรรม แก้วบุตร
   11. อศจ.สตูล    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
   นักศึกษา    1. นายสถาพร อ้นเจริญ
   นักศึกษา    2. นายคเณศชนมน มงคลศิริเจริญ
   นักศึกษา    3. นางสาวปาดีล๊ะ ปังหลีเส็น
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเสฎฐวุฒิ ทิตย์สีแสง
   12. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
   นักศึกษา    1. นายวัชรพงษ์ จินดา
   นักศึกษา    2. นายนฤเดชน์ ช่วยบำรุง
   นักศึกษา    3. นายทีปกร เอียดเจริญ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภิชาณ ชูใจ