ผู้รับผิดชอบการแข่งขันระดับชาติ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 0 คน
ครูผู้ควบคุม 0 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
ระดับภาค
ภาคกลาง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 4 คน
ครูผู้ควบคุม 1 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
รวม 5 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 28 คน
ครูผู้ควบคุม 7 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
รวม 35 คน

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 8 คน
ครูผู้ควบคุม 2 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
รวม 10 คน

ภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 4 คน
ครูผู้ควบคุม 1 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
รวม 5 คน

ภาคใต้
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 20 คน
ครูผู้ควบคุม 5 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
รวม 25 คน

ระดับจังหวัด ภาคกลาง 115 รายการ
เข้าร่วม 10 คน
11 แห่ง
เข้าร่วม 200 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 14 คน
11 แห่ง
เข้าร่วม 24 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 108 คน
15 แห่ง
เข้าร่วม 0 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 23 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 15 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 0 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
8 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 306 รายการ
เข้าร่วม 10 คน
19 แห่ง
เข้าร่วม 28 คน
28 แห่ง
เข้าร่วม 14 คน
17 แห่ง
เข้าร่วม 8 คน
14 แห่ง
เข้าร่วม 29 คน
24 แห่ง
เข้าร่วม 0 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 30 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 0 คน
10 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
20 แห่ง
เข้าร่วม 25 คน
21 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
26 แห่ง
เข้าร่วม 20 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
26 แห่ง
เข้าร่วม 34 คน
25 แห่ง
เข้าร่วม 0 คน
7 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 220 รายการ
เข้าร่วม 131 คน
103 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 20 คน
32 แห่ง
เข้าร่วม 0 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 15 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 15 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 15 คน
11 แห่ง
เข้าร่วม 14 คน
6 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคเหนือ 136 รายการ
เข้าร่วม 10 คน
5 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
5 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
16 แห่ง
เข้าร่วม 19 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
5 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 15 คน
10 แห่ง
เข้าร่วม 20 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 0 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 15 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 25 คน
15 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
14 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 0 คน
2 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคใต้ 126 รายการ
เข้าร่วม 5 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 15 คน
24 แห่ง
เข้าร่วม 0 คน
2 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 35 คน
26 แห่ง
เข้าร่วม 5 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 10 คน
13 แห่ง
--หมดรายการ--