พิมพ์แบบประกาศผลรายงานชาติ(ที่ 1-3 นักเรียน+ครู)
พิมพ์แบบประกาศผลรายงานชาติ(ที่ 1-3 นักเรียน+ครู) excel
พิมพ์แบบประกาศผลทำโล่(ที่ 1 นักเรียน+ครู)
พิมพ์แบบประกาศผลทำโล่(ที่ 1 ชื่อวิทยาลัย) เรียงตามเลขทักษะ
พิมพ์แบบประกาศผลทำโล่(ที่ 1 ชื่อวิทยาลัย) เรียงตามเเวลาส่งผล
พิมพ์ใบรายชื่อทักษะ แบบมี ลำดับที่ส่งผล
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคตรัง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายธีรนันท์ สมาคม (นักศึกษา)
นายพชร สมาคม (นักศึกษา)
นายศักรินทร์ ชูทอง (นักศึกษา)
75.46 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายภูริพัฒน์ เสลา (นักศึกษา)
นายสิทธิพร อมัสกุล (นักศึกษา)
72.37 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นายวายุภัทร์ สุขสบาย (นักศึกษา)
นายจิรกิตติ์ ปรีชา (นักศึกษา)
นายเมธา เพ็ชรพันธ์ (นักศึกษา)
69.22 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคระนอง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพตรัง นายณัฐพร พ่วงบุตร (นักศึกษา)
นายกรกฤต ไกรเทพ (นักศึกษา)
นายพีรพัฒน์ ทีงาม (นักศึกษา)
89.05 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายธนกฤต ศรีละมุล (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ ศักดิ์ยิ่งยง (นักศึกษา)
นายสหศิลป์ วีระกิติกุล (นักศึกษา)
87.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง นายจิรเมธ ทับหมุด (นักศึกษา)
นายทวีศักดิ์ สายเพชร (นักศึกษา)
85.24 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพไชยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพตรัง นายกษิดิ์เดช เกลี้ยงรัตน์ (นักศึกษา)
นายธีรเดช ทองสิน (นักศึกษา)
นายกสิกร หนูเริก (นักศึกษา)
93.91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นายปิยวัฒน์ สุขแก้ว (นักศึกษา)
นายภูริวัฒน์ รังสุริยะ (นักศึกษา)
นายธนกร วรรณคง (นักศึกษา)
81.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพไชยา นายศักนรินทร์ อินทร์แก้ว (นักศึกษา)
นายชาญณรงค์ ทองเจริญ (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ ธรรมชาติ (นักศึกษา)
80.24 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยะลา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายกฤตพณ เส้งมหันต์ (นักศึกษา)
นายพฤฒิพงศ์ จันทร์เทพ (นักศึกษา)
นายจักรพงศ์ คงดำ (นักศึกษา)
83.94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายอภิรักษ์ ไถเอี่ยม (นักศึกษา)
นายเจษฎา ชุมคง (นักศึกษา)
นายนันทิพัฒน์ พรหมแสง (นักศึกษา)
83.52 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นายธรรมศักดิ์ จันทร์ทิพย์ (นักศึกษา)
นายพีรวิชญ์ อยู่พัฒน์ (นักศึกษา)
82.92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคถลาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นายอรรถพล ศรีเปารยะ (นักศึกษา)
นายนฤเบศ ชัยสุวรรณ (นักศึกษา)
81.85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายวัฒนา ยอดพยุทธิ์ (นักศึกษา)
นายวรวิทย์ ปานเพชร (นักศึกษา)
นายประภัสร์ พัฒนนิธิพนธ์ (นักศึกษา)
71.05 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายธนาวุฒิ มงคุณ (นักศึกษา)
นายอรรถทวี วุ่นคง (นักศึกษา)
68.6 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคยะลา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายชุติวัต แก้วมณี (นักศึกษา)
นายณภัทร เพชรเกื้อ (นักศึกษา)
นายกิตติพัฒน์ แดงน้อย (นักศึกษา)
นายกฤตนัย หัวเขา (นักศึกษา)
77.14 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายธนาคาร วุฒิกระพันธ์ (นักศึกษา)
นายภานุวัฒน์ สิทธิพงศ์ (นักศึกษา)
นายพงศ์ศรัณย์ อมรสิงห์ (นักศึกษา)
76.59 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายวรรณศักดิ์ ชูไชยยัง (นักศึกษา)
นายธีรเมธ ยืนเพ็ง (นักศึกษา)
นายศุภกฤต ภักดี (นักศึกษา)
นายอนุวัฒน์ นะประสิทธิ์ (นักศึกษา)
75.18 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายกีรศักดิ์ เกื้อเม่ง (นักศึกษา)
77.776 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคระนอง นายสุทธิพงศ์ แซ่เลี้ยว (นักศึกษา)
75.457 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายเนติ แย้มศรี (นักศึกษา)
71.353 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายณัฐวุฒิ ถึงมุสิก (นักศึกษา)
นายณรงค์ศักดิ์ ทองรักขาว (นักศึกษา)
82.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นายนพรัตน์ พลภักดี (นักศึกษา)
นายศิลาพัด แดงนา (นักศึกษา)
นายอนัตสนันต์ อิหม่ำเหม (นักศึกษา)
74.85 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายรพีภัทร ทองสงค์ (นักศึกษา)
นายพีรพล นวลฤกษ์ (นักศึกษา)
นายสรยุทธ ช่วยบำรุง (นักศึกษา)
74.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายนพศิลป์ สุวรรณหอม (นักศึกษา)
90.73 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายนราวิชญ์ กัญจนกาญจน์ (นักศึกษา)
83.82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายปฏิวัติ สุวิทยาภรณ์ (นักศึกษา)
82.76 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายโยธิน ชัยชนะ (นักศึกษา)
นายกฤษณพงศ์ บุญมา (นักศึกษา)
นายจิรายุ ศิริกุล (นักศึกษา)
85.28 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นางสาวอัญเชิญ เทพทุ่งหลวง (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ ยะโสธร (นักศึกษา)
79.82 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายภูเบศ ศรีนวล (นักศึกษา)
นายนนทกร เห็นดีน (นักศึกษา)
72.05 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายณัฐพัชร ผลผลา (นักศึกษา)
90.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายภวศร นิยมเดชา (นักศึกษา)
62.22 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายยศวริศ ผลอินทร์ (นักศึกษา)
60.47 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายปรเมศ จันทศรี (นักศึกษา)
77.9 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายศิรวิทย์ เกลี้ยงกลม (นักศึกษา)
57.1
3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายธนพล รักเมือง (นักศึกษา)
48.3

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นายอดิเทพ เพชรนุ้ย (นักศึกษา)
นายอุดมศักดิ์ นาคพันธุ์ (นักศึกษา)
นายกิตติพร ทองมีขวัญ (นักศึกษา)
92.288 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายพิชญุตฆ์ แก้วรัตนะ (นักศึกษา)
นายนฤเบศร บุญสุย (นักศึกษา)
นายติณห์ แก้วสด (นักศึกษา)
86.913 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายกมลภพ หนูนาค (นักศึกษา)
นายชาคริต วงศา (นักศึกษา)
66.856 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายชยุต ชุมพงษ์ (นักศึกษา)
นายณัฐกิตติ์ มุณีแนม (นักศึกษา)
นายจิรายุ สุวรรณรัตน์ (นักศึกษา)
89.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายปริญ ครุฑวิถี (นักศึกษา)
นายพีรวิชญ์ ยกเย็นใจ (นักศึกษา)
81.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายมะสุกรี มะแซ (นักศึกษา)
นายนิอีรฟาน ยะหริ่ง (นักศึกษา)
79.4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายธเนศ นวลละออง (นักศึกษา)
นายณัฐพล สุขเจริญ (นักศึกษา)
นายสูฮัยมี ผกาเพชร์ (นักศึกษา)
87.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นายกิตติภูมิ เพียรจัด (นักศึกษา)
นายพิสิฐพงศ์ รุ่งเรือง (นักศึกษา)
นายศักดิพัฒน์ วิชาพูล (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายวรเทพ ชัยขันธ์ (นักศึกษา)
นายปานนท์ กิจการ (นักศึกษา)
76.78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นาย มงคล อุทัยหอม (นักศึกษา)
นายสิทธิเดช ดำขุนนุ้ย (นักศึกษา)
นายธณิศร :ถีราวุฒิ (นักศึกษา)
89.775 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายธวัชชัย หยูจีน (นักศึกษา)
นายศุภสัณห์ พูลภิรมย์ (นักศึกษา)
นายชาญณรงค์ ทันเกือ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายอมรเทพ คงสุวรรณ (นักศึกษา)
นายณ ภัทร วรรณกุล (นักศึกษา)
83.65 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพไชยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายณัฐภัทร บุตรหง้า (นักศึกษา)
นายสิรดนัย จันทร์ปาน (นักศึกษา)
นายไกรวิชญ์ เชื้อสง่า (นักศึกษา)
95.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นายวัชรพงษ์ จินดา (นักศึกษา)
นายนฤเดชน์ ช่วยบำรุง (นักศึกษา)
นายทีปกร เอียดเจริญ (นักศึกษา)
92.88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายศุภชัย จันทร์สุขศรี (นักศึกษา)
นายธนฤต เสนพรัตน์ (นักศึกษา)
นายถิรวัฒน์ เหมือนหนู (นักศึกษา)
88.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายคัยรู บินหามิด (นักศึกษา)
นายศุภวัฒน์ ธรรมัสโร (นักศึกษา)
86.45 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นายนัศรุน องศารา (นักศึกษา)
นายธนกฤต พลด้วง (นักศึกษา)
85.96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายสุไลมาน ละแมะ (นักศึกษา)
นายปัญญา พิทักษา (นักศึกษา)
84.94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายมูฮัมหมัดอูซามะห์ โต๊ะเก็ง (นักศึกษา)
นายมูฮัมหมัดอาฟิซ ยูโซะ (นักศึกษา)
นายอาลิฟท์ อุทัย (นักศึกษา)
81.859 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายบริวัตร บัวเชย (นักศึกษา)
นายสุรยุทธ สุขบรรจง (นักศึกษา)
นายชณะศักดิ์ จิตอารีย์ (นักศึกษา)
76.761 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายดนุสรณ์ ชูเอียด (นักศึกษา)
นายนวพล มากเล่ง (นักศึกษา)
นายธนะดิษฐ์ นาคทิพย์ (นักศึกษา)
75.371 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายวชิรวิทย์ ตั้งศิริเสถียร (นักศึกษา)
นายณัฐพงค์ ลุ่ยจิ๋ว (นักศึกษา)
นายปรินทร เจะโมง (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายอนาวิล พังสุบรรณ์ (นักศึกษา)
นายธวัชชัย มากภิรมย์ (นักศึกษา)
นายประสาน มันดาเล (นักศึกษา)
78.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายชยธวัช ชนะพล (นักศึกษา)
นายวชิรวิทย์ โกรัมย์ (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ แก้วสุขศรี (นักศึกษา)
63 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายธีร์กวิน สุขใส (นักศึกษา)
นายภูวดล ชูช่วย (นักศึกษา)
นายพลอธิป สุขใส (นักศึกษา)
99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายธีระภัทร พิพัฒนพงษ์ (นักศึกษา)
นายภีรพัฒน์ เอ็งฉ้วน (นักศึกษา)
นายณัฐดนัย ไหล่ทรงวุฒิ (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายอภิฤกษ์ พรหมนวล (นักศึกษา)
นายธนพฒน์ ก้งยิ้น (นักศึกษา)
นายสุรเกียรติ แท่นแก้ว (นักศึกษา)
94.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายภาณุรุจ เกวิรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวปณาลี อ่อนรู้ที่ (นักศึกษา)
นายภูริทัศน์ พิพัฒนพงษ์ (นักศึกษา)
92.65 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสิชล นายภานุพงศ์ เกื้อชู (นักศึกษา)
นายกฤติพงศ์ พินิจ (นักศึกษา)
นายชนะชนม์ ไชยชนะ (นักศึกษา)
91.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นางสาวอรินรัตน์ ริ้วทอง (นักศึกษา)
นายวรศักดิ์ ช่วยชู (นักศึกษา)
นายเรวัติ แซ่จิว (นักศึกษา)
79.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสิชล
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สุขแก้ว (นักศึกษา)
นายอติวิชญ์ เมืองใหม่ (นักศึกษา)
นายวรดร อุไรวรรณ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายปิยพงศ์ คงปราง (นักศึกษา)
นายกฤษกร ฤทธิ์พงษ์ (นักศึกษา)
นายบงการ ดวงจิตร (นักศึกษา)
83.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง นายบุตกษิดิศ เอี๋ยวสกุล (นักศึกษา)
นายวีรยุทธ์ สุคำ (นักศึกษา)
80.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายภัคธร อินทนิล (นักศึกษา)
นายนภัสกร แก้วมณี (นักศึกษา)
นายพัฒนพล อะหมัด (นักศึกษา)
95.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายจารุพัฒน์ กันทะมัง (นักศึกษา)
นายอิ๊บรอฮิม การะเกต (นักศึกษา)
นายเอกรินทร์ แซ่ลิ่ม (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง นายชินดนัย หมื่นระบน (นักศึกษา)
นายอาชวินทร์ อินตัน (นักศึกษา)
81.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายชินกฤต ยกฉวี (นักศึกษา)
นายศิวนาถ ปานเพชร (นักศึกษา)
นายกฤษฎางค์ กรดสำราญ (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายยุทธวีร์ คงเปีย (นักศึกษา)
นายกิตติพัฒน์ ศรีเพชรพูล (นักศึกษา)
นายชัชฏะ คุ้มรักษ์ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายศักยะ อังกูรปุณวนิช (นักศึกษา)
นายพีร์พูนพงศ์ บุญช่วย (นักศึกษา)
นายเกียรติกร จันทร์เสถียร (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายพลกฤต ชุมพล (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ ทองคำแก้ว (นักศึกษา)
นายคณิติน เหมือนทองมาก (นักศึกษา)
86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายณัฐภัทร เนื้ออ่อน (นักศึกษา)
นายวุฒิชัย สุขชนะ (นักศึกษา)
นายปรเมษฐ เล็กขำ (นักศึกษา)
81.23 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายภูริณัฐ คงชู (นักศึกษา)
นายสุทธิชัย หนูพุฒ (นักศึกษา)
นายบุณยวีร์ เขียดแก้ว (นักศึกษา)
80.769 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายปฏิพล เกตุแก้ว (นักศึกษา)
นายณัฐพล สิงยะเมือง (นักศึกษา)
นายสุกนต์ธี สัสดีอำไพ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายณัฐวัฒน์ ไพโรจน์ (นักศึกษา)
นายทักษ์ดนัย ขุนเจียม (นักศึกษา)
นายพสิษฐ์ ทองเกื้อ (นักศึกษา)
91.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายประกฤษฎิ์ ขวัญพัทลุง (นักศึกษา)
นายกฤษเดฎ ปราบกรี (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายกฤษณพงศ์ มณีศรี (นักศึกษา)
นายฆโนทัย ผอมฉิม (นักศึกษา)
นายกานตพงค์ ก๋งหุย (นักศึกษา)
98.84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายวายุ พรหมเดชะ (นักศึกษา)
นายอติเทพ ทวาโรจน์ (นักศึกษา)
85.32 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายภัทรธร พุ่มพัว (นักศึกษา)
นายพุทธิวัฒน์ บรรจงลิขิตกุล (นักศึกษา)
นายพลกฤษณ์ ศรีนวลเอียด (นักศึกษา)
80.59 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายอานนท์ ทองอิน (นักศึกษา)
นายเสฏฐพงศ์ อ่อนน้อย (นักศึกษา)
87.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายยามีน ใบระหมาน (นักศึกษา)
นายกณวรรธน์ ศรีจันทร์ (นักศึกษา)
นายอมรเทพ บัวแย้ม (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด นายเกริกไกวัล คำโสภา (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ ชัยตระการ (นักศึกษา)
นายภัทธกร ทองรักษ์ (นักศึกษา)
80.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายฐปนวัชร บัวเนียม (นักศึกษา)
นายธีรชาติ เต่าคง (นักศึกษา)
นางสาวกันญาภัค ขำวิเศษ (นักศึกษา)
92.78 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายสุชานันท์ กำลังกล้า (นักศึกษา)
นายอภิชัย วรรณธง (นักศึกษา)
นายชัยณรงค์ กุมลา (นักศึกษา)
88.19 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายศิริวัช ลำดับพังค์ (นักศึกษา)
นายพงศ์ภัค ดำนาคแก้ว (นักศึกษา)
83.39 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายณัฐวุฒิ หยงสตาร์ (นักศึกษา)
นายธนกฤษณ์ แสงเงิน (นักศึกษา)
นายนรากร ชัยมล (นักศึกษา)
93.05 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายภูมิพัฒณ์ ปานดำ (นักศึกษา)
นายพันกร อนันทกาญจน์ (นักศึกษา)
นายนรธีร์ ศรีคละมะหันโต (นักศึกษา)
นายพงศพัศ บุญพิมพ์ (นักศึกษา)
88.62 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายจีรศักดิ์ หัสรินทร์ (นักศึกษา)
นายสุริยา ทองแท้ (นักศึกษา)
นายธราเทพ แก้วมงคล (นักศึกษา)
87.91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพตรัง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายเกริกชัย ดำช่วย (นักศึกษา)
นายอดิศักดิ์ คาวินธร (นักศึกษา)
นายวัชรินทร์ จันทุรส (นักศึกษา)
นายณภัทร รินทอง (นักศึกษา)
90.64 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายบรรณสิทธิ์ ตันติวรานุกูล (นักศึกษา)
นายศัทฐานนท์ คงเรือง (นักศึกษา)
นายวรวิชญ์ วีระกะลัส (นักศึกษา)
นายกฤตเมธ บัวยม (นักศึกษา)
นายวทัญญู หนูพันธ์ (นักศึกษา)
นายณัฏฐชัย หมันกุล (นักศึกษา)
89.27 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นางสาวชฎาพร จีนเยี้ยน (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ รักเกื้อ (นักศึกษา)
นายชัยรัตน์ ขุนนาพุ่ม (นักศึกษา)
นางสาวบุณยานุช ชูสงค์ (นักศึกษา)
นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองทรัพย์ (นักศึกษา)
83.86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายเกียรติศักดิ์ แก้วมาก (นักศึกษา)
นายชิณภัทร ซี่ซ้าย (นักศึกษา)
นายวิวรรธน์ นุ้ยแหลม (นักศึกษา)
นายวีรภัทร สุวรรณรัตน์ (นักศึกษา)
97.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายสรวิชญ์ รูปโอ (นักศึกษา)
นายยุทธภูมิ แก้วจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวอนัญพร บุญล้ำ (นักศึกษา)
94.38 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายนราธิป เหนาตีบ (นักศึกษา)
นายอภิลักษณ์ ขำวิเศษ (นักศึกษา)
นายธนกฤษ ชูดำ (นักศึกษา)
นายประกาศิต หมื่นหนู (นักศึกษา)
84.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายมาลิกีน วาแวนิ (นักศึกษา)
นายหิรมาน บูเกะมาตี (นักศึกษา)
นายซาฟูวัน ยามู (นักศึกษา)
นายซอฟาน นาคูดา (นักศึกษา)
87.55 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นางสาวศันษณีย์ จันทร์สุวรรณ (นักศึกษา)
นางสาวรินลดา สมประสงค์ (นักศึกษา)
นายสิปปกร ฤทธิวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวกิ่งแก้ว ไชยมุณี (นักศึกษา)
86.18 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นางสาวราชาวดี หงษ์ร่อน (นักศึกษา)
นายชินกฤต เหมาะสม (นักศึกษา)
นายกัณพัฒน์ ทองสุข (นักศึกษา)
85.68 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายไฟซอล โยสะ (นักศึกษา)
นายซัมรี ดอนิง (นักศึกษา)
นายอภินันท์ ชื่นตา (นักศึกษา)
นายตามีซี สาแม็ง (นักศึกษา)
95.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นายนฤเบศ รัตนโกสม (นักศึกษา)
นายศิวกร จันทร์ปลี (นักศึกษา)
นายทิฆัมพร สมพงษ์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายสิทธิเดช สิขาพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวดาวดี แก้วเอียด (นักศึกษา)
นายเปี่ยมศักดิ์ แซ่เสิ่น (นักศึกษา)
นายรัตตกุล บุญรัตน์ (นักศึกษา)
70.86 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายพัชรกร พันฤทธิ์ดำ (นักศึกษา)
นายภัทราวุธ ไหมขาว (นักศึกษา)
นายจิราวัฒน์ สงแทน (นักศึกษา)
นายสรวิชญ์ บุญยัง (นักศึกษา)
91.88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายธนภัทร ปานะบุตร (นักศึกษา)
นายนิชคุณ จันทร์ทอง (นักศึกษา)
นายนวชล จริวัฒถิรเดช (นักศึกษา)
นายภูริภัทร เกตุเหมือน (นักศึกษา)
90.42 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายพลาพล พลพุทธ (นักศึกษา)
นางสาวปาริชาติ คำสิงห์ (นักศึกษา)
นายปัญญากร จันทร์สุริย์ (นักศึกษา)
89.92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม นายธนภูมิ แก้วเมฆ (นักศึกษา)
86.95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายนันทกานต์ มะแซ (นักศึกษา)
78.62 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายเมดดาลิสท์ โสภา (นักศึกษา)
75.56 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวเสาวลักษณ์ สูตรประจันทร์ (นักศึกษา)
นายปวร แสงรักษาวงค์ (นักศึกษา)
87.35 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาวดวงฤทัย เครื่องไทยสงค์ (นักศึกษา)
นางสาวศศิกานต์ สังวาลย์ (นักศึกษา)
85.38 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นายอาริฟ สาบา (นักศึกษา)
นางสาวศุพิชฌาญ์ ส่องรส (นักศึกษา)
81.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวมานิตา ย่อมเที่ยงแท้ (นักศึกษา)
นางสาวศุภาพิชญ์ ราชนิกร (นักศึกษา)
89.602 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางสาวปวันรัตน์ ทับชล (นักศึกษา)
นางสาวลักษณารีย์ คงบัน (นักศึกษา)
นางสาวกันต์กนิษฐ์ พรหมศิลา (นักศึกษา)
83.816 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวสิริยากร จันทรศร (นักศึกษา)
นางสาวสุดารัตน์ คำนิล (นักศึกษา)
82.672 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาวชุติกาญจน์ รอดเอียด (นักศึกษา)
100 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางสาวเบญจรัตน์ ทุ่ยอ้น (นักศึกษา)
91.23 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวนิรชา พรมชื่น (นักศึกษา)
82.63 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาวนฤมล วงษ์พลัด (นักศึกษา)
100 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายพีระพัฒน์ หนูแก้ว (นักศึกษา)
99.99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวทิพยาภรณ์ นาวาล่อง (นักศึกษา)
70.63 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวปิยนารถ ข้อตั้น (นักศึกษา)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคระนอง นายศิลป์ศรัณย์ บุญเซียม (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาวศศิมา ภาชนะทอง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวณัฐยา แก่กลาง (นักศึกษา)
นางสาวกรกนก นวลศรีทอง (นักศึกษา)
นางสาวปานไพลิน ลักษณสุรางค์ (นักศึกษา)
นางสาวทักษพร แก้วกัลยา (นักศึกษา)
97.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวสุมลญา สินธุพาชี (นักศึกษา)
นางสาวกนกนันท์ นาคา (นักศึกษา)
นางสาวศรีวิมล แซ่ตั้ง (นักศึกษา)
นางสาวปิยมน ธัญญะพืช (นักศึกษา)
97.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาวจันจิรา เหมหมัน (นักศึกษา)
นางสาวสุชานันท์ พรหมจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวเกศกนก กังวาลสิงหนาท (นักศึกษา)
นางสาวนริตา กาฬศรี (นักศึกษา)
94.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาววันวิสา หวาเส็น (นักศึกษา)
นายเจษฎา เบ็ญระเหม (นักศึกษา)
นางสาวกาญจนา อะกึ่ง (นักศึกษา)
นายสิทธิพงษ์ สีหมุ่น (นักศึกษา)
90.45 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางสาวดรุณี ยอดศรี (นักศึกษา)
นางสาวพัชจิราพร เวชชพิทักษ์ (นักศึกษา)
นางสาวปิยาพัชร พูลเสน (นักศึกษา)
85.89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายขจรเกียรติ ประจิตต์ (นักศึกษา)
นางสาวปภาวดี คงสุวรรณ (นักศึกษา)
นางสาวญาณิฐา ยี่สกุล (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาวปัญชิกา พิมพิสาร (นักศึกษา)
นายอัจฉริยะ ผิวดี (นักศึกษา)
นางสาวแพรวพิราช บุตรหนุด (นักศึกษา)
นางสาวญิชนันทร์ รอดเกลี้ยง (นักศึกษา)
นางสาวรุ่งอรุณ ทองอนันต์ (นักศึกษา)
นางสาวลภัส คงดำ (นักศึกษา)
89.56 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวสุรดา ชูกลิ่น (นักศึกษา)
นางสาวมลฤดี แก้วเพ็ง (นักศึกษา)
นางสาววัชรี หอมเขียว (นักศึกษา)
นางสาวกุลจิรา ด้วงทิพย์ (นักศึกษา)
นางสาวพรรณปพร จิตต์บุรุษ (นักศึกษา)
นางสาวนัทธ์หทัย เพชรอนันต์ (นักศึกษา)
88.44 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวภคพร บุญชู (นักศึกษา)
นางสาวธมลวรรณ ทับทอง (นักศึกษา)
นางสาวดาราวดี มือสันทัด (นักศึกษา)
นางสาวนฤมล วิเศษสุทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาววรันธร นัยประสิทธิ์ (นักศึกษา)
83.78 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาววลินดา สมาน (นักศึกษา)
นางสาวญาณภัทร ไล่ชะพิษ (นักศึกษา)
นางสาวอดิศา ยังอุ่น (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นางสาวภวิษ์พร ลำพรหมแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวนูรอานีตา ตาเฮ (นักศึกษา)
นางสาวอุมมี กาแน (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวรัตนาพร เพ็งสว่าง (นักศึกษา)
นางสาววิภาวดี ภูมิสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นายนราวุฒิ แสงรักษ์ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นางสาวนัสวารี จันเพ็ชรบุรี (นักศึกษา)
นายธีรชาติ เพชรรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวนูรฟาติน แวดอเลาะ (นักศึกษา)
86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม นายจาตุรณ ชินดำรงทรัพย์ (นักศึกษา)
นายภัทรภณ พรหมด้วง (นักศึกษา)
นายอภิวัฒน์ ขุนสงคราม (นักศึกษา)
82.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคระนอง นายวัณณุวรรธน์ เลียงจิรกาล (นักศึกษา)
นางสาวเมวิกา ทองโอน (นักศึกษา)
นายกิตติภูมิ บัวพรม (นักศึกษา)
81.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายณรงค์ชัย สุราษฎารมย์ (นักศึกษา)
นายสุทธิกานต์ รักใหม่ (นักศึกษา)
นายอัมรินทร์ เดชเครือ (นักศึกษา)
90.13 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด นางสาวธิดารัตน์ ไชยกาล (นักศึกษา)
นายชิติพัทธ์กุล รุ่งเรือง (นักศึกษา)
นางสาวอรณิชา ชูจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวลัดดาวัลย์ แสงแป้น (นักศึกษา)
88.03 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายสรายุทธ สิ่งประสงค์ (นักศึกษา)
นายศตคุณ ธนปรีดากุล (นักศึกษา)
นายอนุพงศ์ โคมทอง (นักศึกษา)
นายธนโชค ว่องกมลชัย (นักศึกษา)
86.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นางสาวภัณทิรา ฤทธิโต (นักศึกษา)
นางสาวธมลวรรณ สิงห์วงค์ (นักศึกษา)
นางสาวจุฑามณี อุไรรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐพร ขวัญไพบูลย์ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นางสาวสุทธิดา ชูวิจิตร์ (นักศึกษา)
นางสาววิภารัตน์ บิลเต๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวอทัยรัตน์ ปรีชา (นักศึกษา)
นางสาววรรณรยา กาลมิกาล (นักศึกษา)
นายชัยสิทธ์ ขาวปลอด (นักศึกษา)
75.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นางสาวเตชิตา แซ่เจียง (นักศึกษา)
นางสาวมนัสนันท์ วงศ์สุบรรณ (นักศึกษา)
นางสาวปวริศา วิเชียรวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวเปรมมิกา ช่วยรักษ์ (นักศึกษา)
นางสาวภัสส์กุญช์ สงแก้ว (นักศึกษา)
71.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายณัฐพนธ์ ทรัพย์ประเสริฐ (นักศึกษา)
นายภาณุพงศ์ ชูมีบุญ (นักศึกษา)
นางสาวอรุณรัตน์ สุพร (นักศึกษา)
นายสิงหา จอมสวัสดิ์ (นักศึกษา)
นางสาวกนกพรรณ กังสกุล (นักศึกษา)
90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายดาเนียล แนฮะ (นักศึกษา)
นางสาววรนิษฐา เฟื่องฟ้า (นักศึกษา)
นางสาวนุชนาถ จันทร์สม (นักศึกษา)
นางสาวกัญญารัตน์ บัวผัน (นักศึกษา)
นางสาวธันยพร เรืองสุข (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นางสาววรรณษา หมัดตานี (นักศึกษา)
นางสาวฮุสนา วัฒนะ (นักศึกษา)
นางสาวศศิกาญจน์ คงพรหม (นักศึกษา)
นางสาววารีรัตน์ อ่อนท้วม (นักศึกษา)
นางสาวนริศรา เบ็ญกาเส็ม (นักศึกษา)
84.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพตรัง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา นางสาวประกายวรรณ เบ็ญโต๊ะหนุด (นักศึกษา)
นางสาวปนัดดา แก้วมณี (นักศึกษา)
นางสาวชฎาภา แสงประสิทธิ์ (นักศึกษา)
นายธนภัทร นิตย์จรัล (นักศึกษา)
82.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นายอับดุลฟาดีล นาวานิ (นักศึกษา)
นางสาวซูเฟีย ดอเลาะ (นักศึกษา)
นายอามีน ล่าหวัง (นักศึกษา)
นางสาวซานูรี เตะหมัดหมะ (นักศึกษา)
82.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพตรัง นางสาวแพรพลอย แสนจำเริญ (นักศึกษา)
นางสาวปภานัน หนูผัน (นักศึกษา)
นางสาวปวีณา ฟางหนองดู่ (นักศึกษา)
นางสาวสุทธญาณ์ คงเพ็ง (นักศึกษา)
80.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวณัฐกมล กุลน้อย (นักศึกษา)
นางสาวธฤดี ทองแดง (นักศึกษา)
นางสาวกัญญ์วรา แดงกัน (นักศึกษา)
86.43 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคถลาง นายชัยธวัช คีรีเขต (นักศึกษา)
นางสาวปรางชญานันท์ บุญทะวงค์ (นักศึกษา)
นายสิรภัทร ลายระย้า (นักศึกษา)
นายณัฐนันท์ ชูเมือง (นักศึกษา)
84.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางสาวกชกร แสงแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวจารวี ทองดียิ่ง (นักศึกษา)
นางสาวณิชนันท์ อินเรือง (นักศึกษา)
นางสาวจันธการติ์ ทองหอม (นักศึกษา)
84.07 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายพัทศล ชนีมาส (นักศึกษา)
นายทรัพย์ทวี นาคขาว (นักศึกษา)
นางสาวชนัญชิตา แก้วมณี (นักศึกษา)
83.77 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นางสาวพุธิตา มากศรี (นักศึกษา)
นางสาวสมชิตา เกื้อคลัง (นักศึกษา)
นางสาวญาณิศา มุสิกวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวมัชฌิมา สุดจันทร์ (นักศึกษา)
83.23 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นายธนกร แสงสุวรรณ (นักศึกษา)
นายลุกมาน ดามาดา (นักศึกษา)
นางสาวสุนีสา หะยีดอเลาะเถาะ (นักศึกษา)
นางสาวรุสลีต้า วาเตะ (นักศึกษา)
81.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวพรอุมา หนูแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวสิตา ลุ้งกี่ (นักศึกษา)
นางสาวน้ำฝน สำกลาง (นักศึกษา)
นางสาวจิรัชญา ธนาวุฒิ (นักศึกษา)
นางสาวปรวิศา อุ่นทรัพย์ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นางสาวธนินันท์ รักษาชน (นักศึกษา)
นายอนุวัฒน์ จันทร์สุข (นักศึกษา)
นางสาวผกามาศ จันทร์สว่าง (นักศึกษา)
นางสาวภวิตรา วังชาตรี (นักศึกษา)
นางสาวศิริวรรณ ศรีษะสม (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายชยพล ชูนาวา (นักศึกษา)
นางสาวบุษกร ชัยสวัสดิ์ (นักศึกษา)
นายธราเทพ การกรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวกิตต์รวี ทองระดา (นักศึกษา)
นางสาวปิ่นสุดา นาคโคตคำ (นักศึกษา)
87.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวณัฐกฤตา มีสมบัติ (นักศึกษา)
นางสาวแสงระวี ชูเงิน (นักศึกษา)
นายโชติวัฒน์ รักเมือง (นักศึกษา)
นางสาวฐานิตา ดำสง (นักศึกษา)
91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวปาริตา แก้วโสภาค (นักศึกษา)
นางสาวหนึ่งฤทัย รักจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวทัศนีย์ โยธาแคล้ว (นักศึกษา)
นางสาวเกวลีน รักษาเมือง (นักศึกษา)
89.34 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นางสาวแพรพลอย กองสวัสดิ์ (นักศึกษา)
นางสาวนิภาวรรณ ชูคดี (นักศึกษา)
นางสาวนันทกา แก้วจันทร์ (นักศึกษา)
นายฑิตย์ตะวัน จันทร์คง (นักศึกษา)
88.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายธนรัตน์ สองวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวภานิชา ศรีเทพ (นักศึกษา)
นางสาวอาคิรา เอี่ยมคล้าย (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวโสรยา หนูแก้ว (นักศึกษา)
นางสาววิภารัตน์ บุญเฉลย (นักศึกษา)
นายภูริเดช ขาวล้วน (นักศึกษา)
นายปรีชา โต๊ะเหม (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นางสาวณัฐณิชา หมิแหละหมัน (นักศึกษา)
นางสาวนูรีมะห์ มูซอแล (นักศึกษา)
นางสาวรุสมานี อภิบาลแบ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายอนุพงษ์ เวชรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวเยาวลักษณ์ กลยะนี (นักศึกษา)
นางสาวสุวนันท์ เจ๊ศา (นักศึกษา)
นางสาวสุภาวดี พงษ์รักษ์ (นักศึกษา)
95.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายอภิสิทธิ์ สุทธิรักษ์ (นักศึกษา)
นายรพีพัทธ์ พรหมอักษร (นักศึกษา)
นางสาวอรรัมภา ปาทะกาญจน์ (นักศึกษา)
นางสาวชนาภา สุขวิเชียร (นักศึกษา)
นางสาวอาทิมา ปาสาณพันธุ์ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวศสิกาญณ์ ยอดพงษา (นักศึกษา)
นายเสกสรรค์ คงดี (นักศึกษา)
นายธนสิทธิ์ สัมฤทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวณัฏฐนันท์ สาลี (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นายอับดุลอาซีม นิแม (นักศึกษา)
นางสาวธัญชนก เกื้อพิทักษ์ (นักศึกษา)
นางสาวแพรไหม เจะอามิ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาววชิรานันท์ บุญสา (นักศึกษา)
นายจิตติพัฒน์ นิลวดี (นักศึกษา)
นางสาวอารยา สีสด (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นางสาวนัทนันต์ อ้อไธสง (นักศึกษา)
นางสาวญดาพร ถกเอียด (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายฐิติภัทร อุฤทธิ์ (นักศึกษา)
นายรณชัย นวลทอง (นักศึกษา)
96.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายรชานนท์ ทองเกตุ (นักศึกษา)
นายอยุทธ์ เวชสุนทร (นักศึกษา)
นายธีทัต สมบัติบุญ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายอาทิตย์ พราหมเพ็ชร (นักศึกษา)
นายวีรวัฒน์ วายุพักตร์ (นักศึกษา)
นายภูริภัทร ธราพร (นักศึกษา)
76.67 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นางสาวมนัสนันท์ ครองยุทธ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายวสธร วรรณายุวัฒน์ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวธนพร อาจศิลา (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวศศินา หัสรังษี (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายกิตติพงษ์ สุวลักษณ์ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นายพงศ์อมร ศิริวัฒน์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวแพรวปรียา คงงาม (นักศึกษา)
นางสาวนภาพร บุญราชสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นายพิพัฒน์ แก้วมูลมุก (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นายรัชนาท รักษ์นุกูล (นักศึกษา)
นายศิวกร สังขรัตน์ (นักศึกษา)
นายกอฟฟารี มะแซ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นายกฤษฎา แย้มพงษ์ (นักศึกษา)
นายศุภณัฐ นาคะพัฒนกุล (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวนุชจรี สีเหม (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวอนันตญา สุวรรณวาท (นักศึกษา)
70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นางสาววิลาสินี ขาวปลอด (นักศึกษา)
65 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นายนิอานัส จาเราะมาหาแดง (นักศึกษา)
นายอัลฟาน สนิ (นักศึกษา)
นายศุภโชค แสงหิรัญ (นักศึกษา)
นายอัชรัฟ แวสุหลง (นักศึกษา)
นายกรวิชญ์ ตุ่นแก้ว (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นางสาวปุญญิศา ชูศิริ (นักศึกษา)
นางสาวอันธิกา จูดจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวกมลชนก วิจิตรฐะพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวกมลวรรณ ถิ่นจะนะ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นางสาวอัญรดา ช้างกลาง (นักศึกษา)
นางสาวอรอนงค์ จีนจูด (นักศึกษา)
นางสาวปาริชาติ แก้วเมือง (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาวี วรรณเพชร (นักศึกษา)
นางสาวฐิตาภา ยะนาย (นักศึกษา)
70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.4.1. ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวนรีกานต์ จันทร์หอม (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นายอัครพล แซ่ฟุ้ง (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นางสาวจารุวรรณ จูงศิริ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวฐิฌา ชาญพลรบ (นักศึกษา)
นางสาวธัญญพัทธ์ วงศ์ภูสารีย์ (นักศึกษา)
91.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางสาวกนกพร สุขลิ้ม (นักศึกษา)
นางสาวณัฐพัชร์ ฉัตรอนันต์วงศ์ (นักศึกษา)
88.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพละงู นางสาวตัสนีม ปกติง (นักศึกษา)
นางสาวภัทราภรณ์ วิลามาตย์ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายณัชพล บินอับดุลรามาน (นักศึกษา)
นายเกียรติภูมิ ศรีเพชร (นักศึกษา)
นายอภิรักษ์ หลานหลงส้า (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายวิรชา พรหมรักษา (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย นายพงศกร เจริญสุข (นักศึกษา)
นายพงศ์ภรณ์ คชินทร (นักศึกษา)
นางสาวซอตะ จิน้อย (นักศึกษา)
77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายทวีศักดิ์ ริมอ่อน (นักศึกษา)
นางสาวบุษกร พิมเสน (นักศึกษา)
นางสาวอาทิตติญา ขาวสง (นักศึกษา)
81.23 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายเมธา บุญฤทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวนัฐหทัย กายพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาววีรวรรณ แก้วมณีย์ (นักศึกษา)
79.66 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นางสาวอรัญญา สาและ (นักศึกษา)
นางสาวลัดดา อินทรคุ้ม (นักศึกษา)
นางสาวธิดารัตน์ หลีบำรุง (นักศึกษา)
79.21 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นางสาวอันธิกา จันทะคร (นักศึกษา)
91.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวสุชาวดี เสวกจันทร์ (นักศึกษา)
87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นางสาวชนกชนม์ เภอสม (นักศึกษา)
83.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นางสาววิภาดา นาดี (นักศึกษา)
92.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวจอร์จีน่า ฟัน เนส (นักศึกษา)
89.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี นางสาวเบญญาดา ลิ้มวัฒนะ (นักศึกษา)
86.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพังงา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายวีรชิต แต่งแก้ว (นักศึกษา)
นายธีรภัทร์ ชูช่วย (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายวีระพัฒน์ ติยะพันธุ์ (นักศึกษา)
นายณัฐดนัย แสงศรี (นักศึกษา)
88.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายฉัตรดนัย ขุนทอง (นักศึกษา)
นายภูวนัส ใจจิตแจ่ม (นักศึกษา)
นายพัชรพล คังคะสุวรรณ (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคตรัง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายลอเรน เทิงออน ลี (นักศึกษา)
นายนรุตม์ ณรงค์ฤทธิ์ (นักศึกษา)
94.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นางสาวนิสรีน เปาะวอ (นักศึกษา)
นายเฟาซูล สามะ (นักศึกษา)
นางสาวกูอัยมี่ กูโนะ (นักศึกษา)
88.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายวชิรวิทย์ ฐิตะกาญจน์ (นักศึกษา)
นายศศิศ สวนแสดง (นักศึกษา)
นายกรนันท์ ด้วงเหมือน (นักศึกษา)
86.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง นายฐกร นวลนุ่น (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นางสาวปนิดา ปูขาว (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นางสาวกัญจน์รัตน์ พินเอี่ยม (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นายซาบูดิง เจะโด
94.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นายชาติกล้า ยอดแก้ว
90.9 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง นายจิรศักดิ์ นุ่นทอง
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นายปิยพัชร หะมาดุลลาห์ (นักศึกษา)
96.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นางสาวจันทร์จุรี ปันทโมรา (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา นายนิเห็ง ซาและ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา นางสาวสุไฮนี หะยีอาซา (นักศึกษา)
นางสาวซูเฟีย กะลูแป (นักศึกษา)
นางสาววานิตา สะแลแม (นักศึกษา)
95.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นางพรรณราย เปี่ยมศรี (นักศึกษา)
นางสาวประภัสสร สุวิสุทธิ์ (นักศึกษา)
91.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร นางสาวสุกัญชญา ฤทธิ์บุญ (นักศึกษา)
นางสาวภรพัชญ์ฐกัญ สิตโรจศรีสุด (นักศึกษา)
นางสาวไอรดา บิลเต๊ะ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสตูล
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายวชิรวิทย์ อินทรทัศน์ (นักศึกษา)
89.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายกิตติภัทร์ ทองเนียม (นักศึกษา)
88.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ นายกนกศักดิ์ บุญไทย (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสตูล
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ นางสาวเหมือนฝัน จันทรแจ่มศรี (นักศึกษา)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพละงู นางสาวจันทกานต์ เกษม (นักศึกษา)
90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นางสาวจุฑามาศ พรหมรัตน์ (นักศึกษา)
85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสตูล
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายสุรบดินทร์ อินทร์แก้ว (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นายธนธรณ์ แก้วมันจิตร์ (นักศึกษา)
87.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายธีรเทพ หวัดเพชร์ (นักศึกษา)
86.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสตูล
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นางสาวสุนิสา แย้มซี (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นางสาวเสาวภาคย์ อินทมะโน (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นางสาววรรณพรรษา กิ่งวงศา (นักศึกษา)
91.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสตูล
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นายรอมฎอล ขาวขำ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นายนนทวัฒน์ ละใบหมาดเด็น (นักศึกษา)
88.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายพรหมมินทร์ หลอดศิลป์ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสตูล
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นางสาวสุนิสา แย้มซี (นักศึกษา)
91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวณัฐนันท์ คำทับทิม (นักศึกษา)
89.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นางสาวนูรุลฮูดา มะยิดี (นักศึกษา)
87.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายกิตติภพ บานเย็น (นักศึกษา)
นายเสริมทรัพย์ นิลพังงา (นักศึกษา)
นายภูมินทร์ แซ่อุ๋ย (นักศึกษา)
นายภูวาฬิศ บริสุทธิ์ (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ แมมขุนทด (นักศึกษา)
99.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายวัฒนพงษ์ สุขนวล (นักศึกษา)
นายสุกฤษฎิ์ บริสุทธิ์ (นักศึกษา)
นายอรรคชาติ เดโช (นักศึกษา)
นายกานต์ดนัย พรหมเกิด (นักศึกษา)
นายชยณัฐ ลักษณะวิลาศ (นักศึกษา)
94.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นายเขตรอุดมศักดิ์ ประเสริฐ (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ อินทะโก (นักศึกษา)
นายพรหมชัย สุวรรณเนาว์ (นักศึกษา)
นายกิตติ ศรีนวล (นักศึกษา)
นายชัยวัฒน์ หอมละออ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายบรรณาการ จีนสุกแสง (นักศึกษา)
นายจันทณัฏฐ์ ดวงจันทร์ (นักศึกษา)
นายจักรกราวัตร ยิ้มประเสริฐ (นักศึกษา)
นายกฤตติธร บุญกาล (นักศึกษา)
นางสาวณิชชาอร สังเมียน (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายสุกฤษฎิ์ บริสุทธิ์ (นักศึกษา)
นายวัฒนพงษ์ สุขนวล (นักศึกษา)
นายอรรคชาติ เดโช (นักศึกษา)
นายกานต์ดนัย พรหมเกิด (นักศึกษา)
นางสาวกันยรัตน์ ตรึกตรอง (นักศึกษา)
นายวัฒนา บรรจบกาญจน์ (นักศึกษา)
นายชยณัฐ ลักษณะวิลาศ (นักศึกษา)
นายวรสรณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายแฮรี่ ขรรค์ชัย วิทมอร์ (นักศึกษา)
นายเมธาวี ช่วยวงษ์ (นักศึกษา)
นายภูริภัทร์ ขุนชำนาญ (นักศึกษา)
นายภูวดล สงรักษ์ (นักศึกษา)
นายวรากร แย้มช่วย (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายชลชาติ กาเกตุ (นักศึกษา)
83.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นางสาวศิรกานต์ ลัคนารจิต (นักศึกษา)
71.3 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย นางสาวกันยารัตน์ มณีนวล (นักศึกษา)
60.6 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นางสาวปริชญา หัสจำนงค์ (นักศึกษา)
91.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นางสาวธมลวรรณ ทรงศรี (นักศึกษา)
84.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง นางสาวสมายศิลป์ ศรีดารุณศิลป์ (นักศึกษา)
83.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นางสาวชญานภัส ประโพธิเทศ (นักศึกษา)
82.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย นางสาวกันยารัตน์ มณีนวล (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายหัสนัย รักจุล (นักศึกษา)
72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายอติศักดิ์ บุญศรี (นักศึกษา)
89.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายศักดินนท์ ทรงศรี (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นายวรณัฐ ทองคลอด (นักศึกษา)
76.3 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวณิชชาภัทร บุญญวงศ์ (นักศึกษา)
96.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นางสาวกรกช กลมเกลี้ยง (นักศึกษา)
94.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นางสาวฉัตรกมล จิตกังวล (นักศึกษา)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวภัทรนันท์ จันทวงศ์ (นักศึกษา)
95.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ นางสาวชุติกาญจน์ ดาวผัด (นักศึกษา)
94.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นางสาวภูญดา ทีปเทียนงาม (นักศึกษา)
90.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา นางสาววรรณิดา มูดอ (นักศึกษา)
97.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวณัฐชา สุบรรณรัตน์ (นักศึกษา)
95.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา นางสาวอธิตยา มั่นซิ้ว (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวจุฬามณี มุกข์น้อย (นักศึกษา)
94.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า นางสาวขวัญฤดี เจ๊ะมะแอ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางสาวชุติกาญจน์ คงอินทร์ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นางสาวญาณิน เลวิส (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวกฤษณา ต่วนศิริ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นางสาวจันทกานต์ แย้มเยื้อน (นักศึกษา)
90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นางสาวพรสวรรค์ บุญประภาศรี (นักศึกษา)
นางสาวเปรมิกา ถึงสุข (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย นายอัษฐ อินทรัตน์ (นักศึกษา)
นายจักรวาล เจริญผล (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นางสาวปรียาภรณ์ รุณรู้รอบ (นักศึกษา)
นางสาวรวิสรา สุวราช (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคระนอง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ นางสาวจิราวรรณ จันทร์ราตรี (นักศึกษา)
นายณนทศักดิ์ เจริญสวัสดิ์ (นักศึกษา)
89.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นางสาวธนภรณ์ กุลประโยชน์ (นักศึกษา)
นายบูรพัฒน์ อารยะมั่นคง (นักศึกษา)
88.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายภัทรพล พลเดช (นักศึกษา)
นางสาวพัณณิตา นาคพล (นักศึกษา)
87.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นางสาวยัสมินต์ สมาแอ (นักศึกษา)
94.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายซะยูตี มารยา (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน นางสาววรัญญา ว่องวิเชียร (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพังงา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นายวิวัฒน์ เทียนขาว (นักศึกษา)
นายนาอีม ริเหร่า (นักศึกษา)
นายชานนท์ พม่า (นักศึกษา)
นางสาวชมพูนุช สิงห์แก้ว (นักศึกษา)
นายยศกร ทนน้ำ (นักศึกษา)
นายโมไนย วงษ์อรุณ (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายณภัทร จันทร์เกตุ (นักศึกษา)
นายคณินท์ สุภาพบุรุษ (นักศึกษา)
นายภมรพล รัตนทอง (นักศึกษา)
นายไชยวัฒน์ เผือกนุ่น (นักศึกษา)
นางสาวยมลภัทร หมั่นภักดี (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม นายสรยุทธ หลีจิ (นักศึกษา)
นายอามาณัฐ พันหญ้า (นักศึกษา)
นายภูวดล เกื้อลาว (นักศึกษา)
นายชัยณรงค์ สงฆ์รักษ์ (นักศึกษา)
นายอัสริน หมาดชาย (นักศึกษา)
นายสมิทธ์ อำหมัด (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพังงา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสตูล นายภูริทัต โมรา (นักศึกษา)
นางสาวมาริษา พูลเพิ่ม (นักศึกษา)
นายทินกร กิจตระการสกุล (นักศึกษา)
นางสาวธนวรรณ พิทักษ์วงศ์มณี (นักศึกษา)
นายทักษิณ บัวทอง (นักศึกษา)
นางสาวศศินัดดา วงค์แสงสอน (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา นางสาวนันทิศา สโมสร (นักศึกษา)
นางสาวธนาภรณ์ ศรีวงค์ (นักศึกษา)
นายชนจันทร์ แก้วคง (นักศึกษา)
นายอดุลศักดิ์ มะหมัด (นักศึกษา)
นางสาวจุฑาทิพย์ เกลี้ยงเกลา (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ อินคง (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายสิทธิพงศ์ บัวทอง (นักศึกษา)
นายทรงวุฒิชัย ทองมาตร (นักศึกษา)
นายเทพประทาน ไมตรีจร (นักศึกษา)
นายพีรณัฐ โสภณ (นักศึกษา)
นายปฏิพล ทองส่งแสง (นักศึกษา)
นายอติเทพ เรืองน้อย (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม นายศุภกฤษณ์ ปลอดใจดี
92.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายพัชรพล ศรีเมือง
89.59 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายปวริศร์ รอดวรรณ
89.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นางสาวพรนภา วโรรส
93.68 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นางสาวพัชรวรรณ แก้วผลึก
84.45 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นางสาววริศรา แก้วศรีขาว
84.36 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--