1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขัน
              download กำหนดการแข่งขัน ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์     0898731725
              นายสุริยา กันลือนาม     0862692188
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณรงค์ หวังอีน    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางประกาย ใสสะอาด    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ    ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมเกียรติ เพชรานันท์    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเกศรา คงเจริญ    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวทิพาพร คล้ายอุดม    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอรรถชัย ช่างเรือ    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอภิสิทธิ์ เนียมสวัสดิ์    ครูฝึกฝีมือแรงงาน เทคนิค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปีโย วงษ์ตั้นหิ้น    ครู วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกฤษณะ ไพบูลย์    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุริยา กันลือนาม    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
              นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
         กรรมการตัดสิน
              นายณรงค์ หวังอีน    ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    ประธานกรรมการตัดสิน
              นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา    รองประธานกรรมการตัดสิน
              นายอภิสิทธิ์ เนียมสวัสดิ์    ครูฝึกฝีมือแรงงาน เทคนิค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง    กรรมการตัดสิน
              นายอานิสรณ์ คงวัดใหม่    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช    กรรมการตัดสิน
              นายกิตติพันธ์ บำรุงทรัพย์    ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเอ็นพี ออโต้ รีพินิช จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายประธง จันทรตรี    ผู้เชี่ยวชาญ บริษัทเอ็นพี ออโต้ รีพินิช จำกัด    กรรมการตัดสิน
              นายณกร แซ่หลี    ครู วิทยาลัยเทคนิคสงขลา    กรรมการตัดสิน
              นายโสภณ ทองผุด    ครู วิทยาลัยการอาชีพตรัง    กรรมการตัดสิน
              นายสุรเชษฐ์ รัตนอัครเวช    ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมพร    กรรมการตัดสิน
              นายสิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์    ครู วิทยาลัยการอาชีพชุมพร    กรรมการตัดสิน
              นางสาวขนิษฐา เชียนไธสง    ครู วิทยาลัยการอาชีพเบตง    กรรมการตัดสิน
              นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ    ครู วิทยาลัยการอาชีพไชยา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
           Google Maps ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
         เวลาจัดการแข่งขัน
   4 ธันวาคม 2566
   13:00น. - 17:00น.    ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์
   5 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 16:30น.    ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์
   6 ธันวาคม 2566
   08:00น. - 16:30น.    พิธีปิด ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ชุมพร    วิทยาลัยการอาชีพชุมพร
   นักศึกษา    1. นายจิรายุ ชากลาง
   นักศึกษา    2. นายกล้าณรงค์ ดำคำ
   นักศึกษา    3. นายปิยพงศ์ จันทร์ช่วง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวัลลภ พันธ์สิงห์
   2. อศจ.ตรัง    วิทยาลัยการอาชีพตรัง
   นักศึกษา    1. นายกษิดิ์เดช เกลี้ยงรัตน์
   นักศึกษา    2. นายธีรเดช ทองสิน
   นักศึกษา    3. นายกสิกร หนูเริก
   ครูผู้ควบคุม    4. นายโสภณ ทองผุด
   3. อศจ.นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
   นักศึกษา    1. นายปิยวัฒน์ สุขแก้ว
   นักศึกษา    2. นายภูริวัฒน์ รังสุริยะ
   นักศึกษา    3. นายธนกร วรรณคง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธวัชชัย อินทร์ทอง
   4. อศจ.ยะลา    วิทยาลัยการอาชีพเบตง
   นักศึกษา    1. นายอรุณศักดิ์ งามตรง
   นักศึกษา    2. นายฟารุส สาอิ
   นักศึกษา    3. นายชินภัทร ศรีวรวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภัตชระวิทย์ ณุวงษ์ศรี
   5. อศจ.สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
   นักศึกษา    1. นายสิริชัย ช้างสาร
   นักศึกษา    2. นายธนกฤต ปลอดเทพ
   นักศึกษา    3. นายธนวัฒน์ แสงมณี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสัจกร ทองมีเพชร
   6. อศจ.สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยการอาชีพไชยา
   นักศึกษา    1. นายศักนรินทร์ อินทร์แก้ว
   นักศึกษา    2. นายชาญณรงค์ ทองเจริญ
   นักศึกษา    3. นายรัชชานนท์ ธรรมชาติ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุริยา กันลือนาม