9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมคิด แก้วเตชะ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสถาพร โพธิ์หวี    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายรชต ดิลกรัชตสกุล    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายณัฏฐกิตติ์ สีนวลเขียว    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายจตุรนต์ แสนโซ้ง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุชาติ สิมมี    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
              นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายสุริยา มันตะรักษ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายทรงยศ กำแพงแก้ว    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
              นายชลธิศ ลือราช    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเทอดพล เพชรจันทร์    กรรมการและเลขานุการ    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายอัชฌาย์นัน สงวนวงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
         กรรมการตัดสิน
              นายสมคิด แก้วเตชะ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสถาพร โพธิ์หวี    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายรชต ดิลกรัชตสกุล    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายณัฏฐกิตติ์ สีนวลเขียว    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายจตุรนต์ แสนโซ้ง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสุรพงค์ สันติพงค์    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุชาติ สิมมี    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี    วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
              นายพิทักษ์ ขจรธรรมรักษ์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายสุริยา มันตะรักษ์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายทรงยศ กำแพงแก้ว    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์    ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
              นายชลธิศ ลือราช    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเทอดพล เพชรจันทร์    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายอัชฌาย์นัน สงวนวงศ์    ครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายโยธา พุ่มกล่อม
   นักศึกษา    2. นายอรรถพล ตาทิพย์
   นักศึกษา    3. นางสาวลักษิกา วิทยากาญจน์
   นักศึกษา    4. นายพิษณุ โพธิ์ลา
   นักศึกษา    5. นายรมยกร แสงท้าว
   ครูผู้ควบคุม    6. นายทัศนะ คงเพ็ชรศักดิ์
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
   นักศึกษา    1. นางสาวเกษราภรณ์ นามมาลี
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ ศรีสิงห์
   นักศึกษา    3. นายสุริยา ไทยภักดี
   นักศึกษา    4. นายกฤษฎา ชนไพรโรจน์
   นักศึกษา    5. นายนิติกร สุขแจ่ม
   นักศึกษา    6. นางสาวกชพร เพ็งสูงเนิน
   ครูผู้ควบคุม    7. นายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ์
   ครูผู้ควบคุม    8. นายปรียา โคตาจตุรพักตร์
   3. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายภานุวัฒน์ นุภานนท์
   นักศึกษา    2. นางสาวกมลวรรณ รัตนเสถียร
   นักศึกษา    3. นายชลธิศ สุรินปา
   นักศึกษา    4. นายอนุชา พานทอง
   นักศึกษา    5. นายณัฐพร จิ๋วอยู่
   นักศึกษา    6. นายอภิเชษฐ์ เม่นเผือก
   4. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายพีรดนย์ ไชยเจริญ
   นักศึกษา    2. นายจาย ดาวรื่น
   นักศึกษา    3. นายนปกร อินเรือง
   นักศึกษา    4. นางสาวพิมพ์ลภัส อุตสา
   นักศึกษา    5. นายอิทธิพัทธ์ คำต้อง
   นักศึกษา    6. นางสาวชลธิชา คำตุ้ย
   ครูผู้ควบคุม    7. นายคณาธิป ทะจันทร์