8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     8.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
         8.1.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระดับ ระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกิตติ เพื่อนฝูง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายชัยสิทธิ์ สง่างาม    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายพรชัย สว่างทิศ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายสุทิน ถาวรมงคล    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายธีรพงษ์ พรหมเนตร    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายธีรพงษ์ เรือลม    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวดวงนภา ใยบัว    กรรมการ    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางอุไร เชื้อเมืองพาน    กรรมการ    ครูพิเศษสอน
              นายนรินทร์ เจียตระกูล    กรรมการ    ครู คศ.2
              นายยุทธพงษ์ แก้วพามา    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายกิตติ เพื่อนฝูง    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายพรชัย สว่างทิศ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายอภินันท์ เดือนดาว    ผู้ทรงคุณวุฒิ    -
              นางสร้อยทิพย์ เมืองมูล    เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์ จ.เชียงราย    -
              นายขจรศักดิ์ สุกจม    ทีม coach salon ดีแคช    -
              นางวิชชญาภาณ์ ศรีพรม    ครูแผนกเสริมสวย ตัดผมชาย วช.สมุทรปราการ    -
              นายณัฐธยาน์ ทัศคร    ผู้ชำนาญการ วช.สกลนคร    -
              นายปริยะ ดอกแก้ว    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายอัครเดช บัวนาค    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายอนุชิต ศิริรัตน์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายสัมฤทธิ์ งามทรง    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวปาริกา พาตุรินทร์    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวสินีนาฎ มูลทุ่ง    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นายสุทิน ถาวรมงคล    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
              นางสาวดวงนภา ใยบัว    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 004( วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.851253673610557,99.84813634019304
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวเกศณี วาวตะคุ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางรสินทรา สุ่มทรัพย์
   2. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิฒารีย์ ฟองสีถุง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางบุษราภรณ์ ไชยวุฒิ
   3. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายณรงฤทธิ์ มาดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนภารัตน์ แสงสว่าง
   4. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
   นักศึกษา    1. นายสุพิชญา อินภู่
   ครูผู้ควบคุม    2. นางภิญญดา พิเลิศ
   5. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวสุรีภรณ์ บัวพิมพ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววชิราภรณ์ เครือคำ
   6. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวขวัญฤทัย ทวีทรัพย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายประสิทธิ์ ชนะแก้ว
   7. อศจ.แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
   นักศึกษา    1. นายสุรเชษฐ์ เกาะกลาง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวดวงนภา ใยบัว