7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              อ.ธวัชชัย สาเกตุ โทร. 062-9511512 / อ.ปิยมาส แก้วอินตา โทร. 088-2692263     062-9511512
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอรพิน ดวงแก้ว    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุภเวช โชติญาณวงษ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวปิยมาส แก้วอินตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวพวงมาลัย จันทรเสนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นายบุญหลง ขำบางโพธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางสาวขวัญดารินทร์ จิตหาญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายอนุชาติ รังสิยานนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายภีรภัท วิวัฒน์พงษ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายสัจจา มโนมัยนุกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายวุฒิชัย คำมีสว่าง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายประพันธ์ มอนแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายธวัชชัย สาเกตุ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช    อาจารย์    มหาวิทยาลัยพะเยา
              ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ    อาจารย์    มหาวิทยาลัยพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
   17 มีนาคม 2564
   09:00น. - 11:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
   13:00น. - 14:00น.    ประชุมครู ที่ปรึกษาและ จับฉลากที่นั่ง
   14:00น. - 18:00น.    ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการแข่งขันทักษะ
   18 มีนาคม 2564
   09:00น. - 18:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ใช้เวลาจำนวน 8 ชั่วโมง
   19 มีนาคม 2564
   09:00น. - 14:00น.    นำเสนอผลงาน
   15:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน และมอบโล่รางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ พูลเขตต์
   นักศึกษา    2. นายศรีธนา พงษ์ผ่องพูล
   2. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายฐิติวุฒิ โมจนยรรยง
   นักศึกษา    2. นายคณิณ ปานมณี
   3. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายพนธกร พวงพยอม
   นักศึกษา    2. นายพัทธนันท์ ใจช่วย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพรศักดิ์ การดี
   4. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
   นักศึกษา    1. นายพันธกานต์ เพ็ชรเอี่ยม
   นักศึกษา    2. นายกฤษกร อยู่สุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภิสิทธิ์​ นาจรัส
   5. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายรณกฤต มูลวงค์
   นักศึกษา    2. นายสมชาย บริบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธวัชชัย สาเกตุ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวปิยมาส แก้วอินตา
   6. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นายเมธพนธ์ เมธานิพัทธ์
   นักศึกษา    2. นายภูริภัทร์ จิรพรสวัสดิ์
   7. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
   นักศึกษา    1. นายศักดิ์พงษ์ ธรรมขันธ์
   นักศึกษา    2. นายวัฒนศิลป์ พันธ์โนราช
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุเทพ รักรุ่ง