9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสมปอง พูลเพิ่ม    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              ว่าที่พ.ต.ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายบัณฑิต ใจกล้า    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              ว่าที่ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายสิทธิพร คลังแสง    กรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              ว่าที่ร.ต.วิทยา ไชยลังกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายณัฐธนา ปรัชญาวิชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประสิทธิ์ ชลอยเมฆ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวภัควลัณชญ์ เขาฟัง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางขวัญหทัย นิลแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายภัทรดร อูปแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายวชิรศักย์ กุลดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายสัมฤทธิ์ แสงสว่าง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายศุภกฤต กันทา    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายสมปอง พูลเพิ่ม    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวชวาลินี สิงห์คำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
              นางประไพสาร สุชาติธรรม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นายสมพงษ์ สุวรรณโณ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ข้าราชการบำนาญ
              นางมนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางเณรี ช่างหล่อ    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายเฉลิมชัย ภู่จีนาพันธ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางศรัณดา ทองทาบวงศ์    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายกัมปนาถ คำอินบุตร    กรรมการ    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางอรริมภา คำมา    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวจริยา ใจกล้า    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายทนงศักดิ์ ใจหมั้น    กรรมการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายบุญมี อรุณชัย    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางพรพิสัย สีเทา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริรัตน์ เดชะผล
   นักศึกษา    2. นางสาวดุจเดือน พุฒลา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุปรียา คันสิงหา
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นางสาววิภาวรรณ ชื่นเกษม
   นักศึกษา    2. นางสาวทองดี วังแก้ว
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวสุวนันท์ ฉัตรทิม
   นักศึกษา    2. นางสาวชมนาฏ บุญประสงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวพรพรหม สุขแสง
   นักศึกษา    2. นางสาวกัญญาณัฐ นันทชัย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางมนัสนันท์ หล่อวนาวรรณ
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวสวรรยา คำแพง
   นักศึกษา    2. นางสาวสุกัญญา สุวรรณพันธ์
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายนิธิโรจน์ กาทอง
   นักศึกษา    2. นายวรินทร ทองอม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชุติมา ปินตา
   7. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
   นักศึกษา    1. นางสาววัชราภรณ์ วงค์จันทร์ติ๊บ
   นักศึกษา    2. นางสาวจอมขวัญ แก้วก๋า
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววรรณา สาริขิต
   8. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาววริศรา พวงพันธ์
   นักศึกษา    2. นางสาวอริสรา หล่อยดา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกฤษกร สอนโต
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายวรัญญู แดงด้วง
   นักศึกษา    2. นายพัฒนายุ คงเกตุ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางรัชนา เจดีย์วุฒิ
   10. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวอุษา เอี่ยมสอาด
   นักศึกษา    2. นายพงษ์พิษณุ ศรีเดช
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวปฐมาวดี อ่วมเสน
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายจะซอ ไกรซิง
   นักศึกษา    2. นายอาเผื่อ เชอหมื่อ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวภัควลัณชญ์ เขาฟัง
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวพรนภา ภู่ประดับเพ็ชร
   นักศึกษา    2. นางสาวอาภัสรา แดงคำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสาวิตรี มูลเฟย
   13. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวชนัญญา โพธิ์ศิริ
   นักศึกษา    2. นางสาวปาณิสรา นุใหม่
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวปราณีรัตน์ บุญปัญญา
   14. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาววีรปรียา ภัทรเกียรติเจริญ
   นักศึกษา    2. นายธีรพัฒน์ เข็มทิศ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววริศรา เย็นใจมา