3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              ว่าที่ รต.ฐิติ ทะนันชัย    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพสอง
              นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางเกศอรชญาณ์ คงอิว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางประภาภรณ์ ธะนะวงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวเปมิกา เทพวงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางนลินทิพย์ วรานนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายธนิพนธ์ กุณวงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสาวชญานุช ตุ้ยต๋า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นางสาวนรินทร์ณา หน่อท้าว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายณัฐพล ตันขวัญ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
         กรรมการตัดสิน
              นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              ว่าที่ รต.ฐิติ ทะนันชัย    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด    ครู วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
              นางมัสรัตน์ แสงแก้ว    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวอาภา เทพรัตน์    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นางสาวเจนจิรา สวรรค์ตรานนท์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              ว่าที่ รต.มานะ ศิลพร    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นางพินรัฎ สีตลวรางค์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              นางบอพิศ เวิดสูงเนิน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
              นางรัตนกร แก้วประดิษฐ์    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
              นางสาวดารุณี วรรณเรศ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นายณัฐพล ตันขวัญ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางเยาวเรศ เวียงคำ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวระพีพรรณ อินทะรน    ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวอรณิชา สอนสุภาพ
   นักศึกษา    2. นางสาวชลธิชา ขำพารี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสายฝน สายประสิทธิ์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวปาริฉัตร พ่วงแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวกมลพร กุดแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นางมนัสนันท์ เอี่ยมสวัสดิ์
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายธีรภัทร ดาราศาสตร์
   นักศึกษา    2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทร์สุวรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพิมพา มโนรถวิทยา
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า
   นักศึกษา    2. นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นหอม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอภิรดี ปรังฤทธิ์
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายพิษณุพงศ์ ขัติยะ
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญชนก หอมแม้น
   ครูผู้ควบคุม    3. นางอภิญญา กลัดสำเนียง
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวพรนภา ปานทับ
   นักศึกษา    2. นางสาวริญญารัตน์ เจตน์เสนารักษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวทิพวรรณ กลิ่นกรุด
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นายปิยะณัฐ สุคนธรัตน์
   นักศึกษา    2. นางสาวสุทภัษรดา วิเศษคล้อ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิชาญ จุดศรี
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวธนพร ใจหล้ากาศ
   นักศึกษา    2. นางสาวชลธิชา ร่องช้าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางกุลนันท์ ขามะวัน
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวนิญาภรณ์ อ่อมฤทธิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวปัญชิตา อ่อนปาน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวศรีสุดา ภาคชัย
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวพิชญาณี กลับสุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายฉัตรชัย เดิมที
   ครูผู้ควบคุม    3. นางเบญจพร อ่ำแจ้ง
   11. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายอาทิตย์ ดอกจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวจิตตินันท์ ชื่นดอนกลอย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอาภา เทพรัตน์
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมพิกา หงษ์คำ
   นักศึกษา    2. นางสาววาสนา ดวงตา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชญานุช ตุ้ยต๋า
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวยอน ลุงปาน
   นักศึกษา    2. นายปฎิภาณ โปธาดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยะธิดา ผาตา
   นักศึกษา    2. นางสาวธิติสุดา อยู่อ่อง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววราภรณ์ วงบุตดี
   15. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวปภาพินท์ อินทรสัตยพงศ์
   นักศึกษา    2. นางสาวชัญญานุช ประเทศ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวปานทิพย์ เรียนทอง
   16. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
   นักศึกษา    1. นางสาวญาณิศา ปัญญาสกุลวัฒนา
   นักศึกษา    2. นางสาวศันศนีย์ คงสติดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสุภาพร ธรรมขันธ์