1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายอาทร พงษ์โสภณ    รองประธานกรรมการ    กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ยูเทคโนโลยี จำกัด
              นายมนัส ศรีวงศ์    รองประธานกรรมการ    ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออกบริษัทแมทชีนภาค
              นายศราวุฒิ ตาไชยยศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสัญญา จันเสนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายสุรัตน์ ทำจริงจัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
         กรรมการตัดสิน
              นายอัศวิน ข่มอาวุธ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายมานพ เก่งพานิช    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายวัชรธน ขอพรกลาง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ทำกล้า    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายชัยกร สุขคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
              นายสุทรรศ เพชรป้อ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายสุชาติ วังตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายประจิม มูลแสน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นางวีณากร ขุนทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นายพันธสร รักษาแดน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายสัญญา จันเสนา    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายพิสิษฐ์ แก้วก้อ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสุรศักดิ์ เอี่ยมเจริญวงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายเสกสรร ทองยศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายวรวุฒิ ทองยศ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายพสธร ทองประดับเพชร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายประธาน อุ่นอุรา
   3. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายณัฐนันท์ ผึ่งฉาย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวรภพ การินทร์
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
   นักศึกษา    1. นายพุฒิพงษ์ ใจดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพุทธินันท์ อินอื่น
   5. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายจตุรงค์ เจ๊กใจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเสริมศักดิ์ จันทสมิต
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล ต่ายคง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนเรศ พุ่มพวง
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายวุฒิกานต์ เครือดวงคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกิตติภูมิ หาญแก้ว
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายใจธรรม มีธรรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจักรพันธ์ ใจเดิม
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายธีรพงษ์ มณีนัน
   นักศึกษา    2. นายปกรณ์ รุ่งเรือง
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายณัฐภูมิ บุญเพชร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจักรกฤษณ์ บานแย้ม
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายสรวิชญ์ อรรจฐานิศย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศราวุฒิ ตาไชยยศ
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นาย ณัฏฐชัย จะติ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสารัช ศรีบูรณ์
   13. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายพงศกร คำนิล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายบุญธนาดล ศรีเบญญภากูล
   14. อศจ.แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง
   นักศึกษา    1. นายศุภวิชญ์ จินะปิน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปานวิทย์ แก้วมาธิ