1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.3. ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ผอ.ปรีชา การัก    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายศราวุธ ชูศรีโสม    รองประธานกรรมการ    รก. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายกิตติคุณ ประไพภักดิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายอมรเทพ สุภางาม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวจินดา ใจเย็น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นางสาวเนตรนภา เข็มพิลา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นางเพลินจิต วงศ์แก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นางสาวลัดดาวัลย์ ใจยาว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเทิง
              นายแสงทวี ปัญสมคิด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายสว่าง ทองชื่น    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายสุชาติ กลั่นทอง    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายประเสริฐ ดีเรือน    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายยรรยง แสนใจยา    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเอกลัษณ์ เกิดพรม    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายสุพัฒน์ อยู่สุข    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นายประจักษ์ สมนึก    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายแทน เจริญประชา    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายมงคล ถนอมสุข    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายยุทธภูมิ สายสั้น    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธีรวัฒน์ เครือคำ    กรรมการ    มิตซูบิชิพันล้านเชียงราย จำกัด
              นายจักรกฤษ อินชน    กรรมการ    มิตซูบิชิพันล้านเชียงราย จำกัด
              นายสมพงษ์ น้อยศรี    กรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายพงษ์ศักดิ์ ธงทอง    กรรมการ    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายวิเศษ นุกูลจิตร    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
              นายอนุชิต สร้างสกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 004( วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.851253673610557,99.84813634019304
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายอภิชัย นิ่มนวล
   นักศึกษา    2. นายวัณชัย อินหอม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีรวัตย์ ขันคำ
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายชาญชัย วิลาสสูงไกล
   นักศึกษา    2. นายชลิต เสริมสุขมงคล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมนตรี ทิมสุข
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายธัชพล เอี่ยมอาจ
   นักศึกษา    2. นายภาณุพงศ์ มีผล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐวุฒิ เกิดแก้ว
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายสิรวิชญ์ บุญช่วย
   นักศึกษา    2. นายอนุวัตร ทะนนท์
   นักศึกษา    3. นายรัตติพงค์ ยื๋อรึ
   5. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายจอมพฤทธ์ สิงห์วี
   นักศึกษา    2. นายเอกลักษณ์ ปุ่นเอี่ยม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุริศักดิ์ สุขแพทย์
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายเกียรติยศ ปุรณมณีวิวัฒน์
   นักศึกษา    2. นายพีรพล เพชรไทย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเอกลักษณ์ เกิดพรม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสันต์ วงษ์โคคุ้ม
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายกิตติกร อนันตกุล
   นักศึกษา    2. นายอภิวัฒน์ ปันมาเชื้อ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐุวุฒิ วิธี
   8. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายธนพล เอี่ยมละมัย
   นักศึกษา    2. นายศิวัช เยโท้
   นักศึกษา    3. นายสุริยา มหาชัย
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายธนภัทร์ ใจลังกา
   นักศึกษา    2. นายกฤษฎี เกษมศักดิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธีรพงษ์ มากคล้าย
   10. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายธนกฤต โปธิสาร
   นักศึกษา    2. นายบุญถึง เชื้อเมืองพาน
   นักศึกษา    3. นายปกรณ์ ธรรมสอน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกันชะดาร วงศ์แก้ว
   11. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายธนาวุฒิ เหรา
   นักศึกษา    2. นายเจษฎา มุกแก้ว
   นักศึกษา    3. นายธนทัต พงษ์คำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายตรีศิลป์ ครินชัย
   12. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายสุรพล วันกลม
   นักศึกษา    2. นายราชภูมิ จันกรม