1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชัยสิทธิ์ สง่างาม    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายธีระพงษ์ พรหมเนตร    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายธนกฤต ต๊ะพรมมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายธวัชชัย ดวงสุภา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายเมธาวิน เครืออินตา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายบุญมี อรุณชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายจักรกฤช แก้วนาค    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
              นายกันชะดาร วงค์แก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายมังกร ชัยรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายชยันต์ สุทธะ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
              นายเฉลิม เหมือนคต    รองประธานกรรมการ    บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
              นายสุริชัย เสาวภา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายสมศักดิ์ พุฒตาลดง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายวิโรจน์ กาวีพนธ์ปานเถื่อน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายทม ชมพูแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาววินิทร อนันตกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายเสกข์ เจ็คพ่วง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนนิคตาก
              นายชณัฏฐ์ สร้างสกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายสัญญา วิชา    กรรมการ    บริษัท อีซูซุสงวนไทย จำกัด
              นายอนุพงศ์ คำฟู    กรรมการ    บริษัท อีซูซุสงวนไทย จำกัด
              นายยุทธนา นาแสง    กรรมการ    บริษัท อีซูซุสงวนไทย จำกัด
              นายเด่นชัย วงศ์โท๊ะ    กรรมการ    บริษัท อีซูซุเชียงราย 2002 จำกัด
              นายวราวุธ สุริยะ    กรรมการและเลขานุการ    บริษัท อีซูซุเชียงราย 2002 จำกัด
              นายจัตุวิทย์ พวงมาลัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 004( วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.851253673610557,99.84813634019304
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายสหรัฐ มุ่งคีมกลาง
   นักศึกษา    2. นายศรัณ คำจริง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทรงชัย ไชยพรหมมา
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายชานนท์ ศิวิใจ
   นักศึกษา    2. นายกฤตยชญ์ วิริยะรัตนพร
   นักศึกษา    3. นายจักรกฤษณ์ นพแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนรินทร์ ยอดวงศ์
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายประภัทร์ ยิ้มสวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นายกณิส อุพัยสอน
   นักศึกษา    3. นายปรีดา เอกระ
   ครูผู้ควบคุม    4. ว่าที่ ร.ต. สุริยะ อัมรนันท์
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายสุรชัย ใบงาม
   นักศึกษา    2. นายธนาบดี บุญเรือง
   นักศึกษา    3. นายอนุชา ทินนา
   5. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายวนศักดิ์ มาเต
   นักศึกษา    2. นายอภิรักษ์ ยอยยิ้ม
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิชา สินศิริ
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายอนุรักษ์ อุดเหนียว
   นักศึกษา    2. นายสุรชัย เกิดอยู่
   นักศึกษา    3. นายภัทรพงษ์ วิกสุวรรณ
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายเมษา บัวชุม
   นักศึกษา    2. นายรวิศ จำปาวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวเปรมกมล ยะตุ้ย
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายธนวัตน์ คำอนุกูล
   นักศึกษา    2. นายชนกนันท์ ฝั้นคำอ้าย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเจษฎา คำพูนศิลป์
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายวิกรัยโชติ สายทอง
   นักศึกษา    2. นายอนุสรณ์ แสงทอง
   นักศึกษา    3. นายเอกรักษ์ จันทร์ดิษ
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายศุภณัฐ แก้วใจปา
   นักศึกษา    2. นายชานนท์ ศิริพรมมา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวสันต์ เขียวแก้ว
   11. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายอัฐพงษ์ มนัสตรง
   นักศึกษา    2. นายกฤตเมธ สังวาลย์นุช
   นักศึกษา    3. นายจิรพงศ์ สีสิงห์
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายธวัชชัย สุริยะ
   นักศึกษา    2. นายภานุวัฒน์ ศรีวงค์
   นักศึกษา    3. นายพรชัย คีรยากุล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธวัชชัย ดวงสุภา
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายทศพร คำติ๊บ
   นักศึกษา    2. นายตะวัน คำเมือง
   นักศึกษา    3. นายโยธา น้อยอ้าย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเทิดศักดิ์ นุ่งจุ้ง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายสิทธิชัย อินชัย
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายไพศาล สุขเย็น
   นักศึกษา    2. นายจตุรพร พัจนา
   นักศึกษา    3. นายอรรคพล อยู่สวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกิจจา เหรียญเล็ก