1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายศรเพชร บุญอิ่ม    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอธิรัช วงค์แสง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายคำนึง ทองเกตุ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพูนศักดิ์ ปลายหาญ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประสิทธิ์ ชลอยเมฆ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายยุทธนา บุญยวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายธนรักษ์ วิชัยสืบ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอรรณพ คำฝั้น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายคชานนท์ พงษ์ธัญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายนิพนธ์ ยงจิตร    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี
              นายจักรพงษ์ ส่งล่า    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายนรินทร์ ศรีธิการ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายณัทกร วงษ์ยอด    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายเรวัตร สีเทา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายรณเชษฐ์ ขัดคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายอภิชาต กันชนะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายสมคิด อะทะถ้ำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเทิง
              นายอัมรินทร์ ต๊ะวิโล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายเสน่ห์ สุภาเลิศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายโอฬาร โฮฬาระวัต    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายอุบล ฟูคำมี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายประพันธ์ อารินทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายไชยา ประพันธ์ศิริ    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายศุภกร ศรีอาวุธ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายชยันต์ สุทธะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
              นายณฤพนธ์ นิลแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
              นายปรพล คลอนศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
              นายอมรเทพ สุภางาม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายธัณวัฒน์ บัวศรี
   นักศึกษา    2. นายจิรวัฒน์ ปรางพลอย
   นักศึกษา    3. นายรุ่งเพชร ขำวงค์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุทธิพงษ์ แย้มยงค์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายสรอรรถ เภามี
   นักศึกษา    2. นายปฏิพล เข็มพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิเชษฐ์ เชยสุข
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
   นักศึกษา    1. นายพชรพล คงสบุตร
   นักศึกษา    2. นายพรพิพัฒน์ ผาผาย
   นักศึกษา    3. นายภูมินทร์ เปียนคร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกิตติพงษ์ โพธิ์แก้ว
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายณัฎฐินันท์ กิตินันท์
   นักศึกษา    2. นายชนาธิป ปะทิ
   นักศึกษา    3. นายนราวิชญ์ ทิพย์ตัน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเสกสรรค์ ไชยศิลป์
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายประหยัด ชื่นจิตต์
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร ใจจา
   นักศึกษา    3. นายนัตติพงษ์ สิงห์แก้ว
   6. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายกฤษกร คำภา
   นักศึกษา    2. นายพิสิษฐ์ สละสิน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอนุชา หมอกมืด
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   นักศึกษา    1. นายสราวุฒิ แสนสุข
   นักศึกษา    2. นายรัตธศักดิ์ อยู่ยัง
   นักศึกษา    3. นายอำพล สระทองทิพย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเจษฎา คำเรือง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายทินกร ต๊ะแน่ว
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอัครเดช สิงห์สองคอน
   นักศึกษา    2. นายสรรพวิท หล้าตัน
   นักศึกษา    3. นายกิตติพิชญ์ ปงประสาร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชิษณุพงศ์ ประดาวงค์
   9. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายอัมรินทร์ สุแสงทิพย์เนตร
   นักศึกษา    2. นายศลาฆิน ปินทะนา
   10. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายรัฐภูมิ คุ้มผึ้ง
   นักศึกษา    2. นายวงศิลป์ แผ้วสว่าง
   นักศึกษา    3. นายกฤษณะ พุ่มชะเอม
   11. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายอดิศักดิ์ นาควิจิตร
   นักศึกษา    2. นายธนาดล พิยาพร้าว
   นักศึกษา    3. นายสมพงษ์ แก้วสอน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเด่นพงษ์ ไทยแป้น
   ครูผู้ควบคุม    5. นายสัมภาษณ์ สนั่นไทย
   12. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายปฏิภาณ คันธภูมิ
   นักศึกษา    2. นายกษิดิศ ขวาไทย
   13. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายวิศิษฎ์ โสพล
   นักศึกษา    2. นายจตุรงค์ อยู่ลือ
   นักศึกษา    3. นายกรกช แซ่ซ้ง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธนกฤต ต๊ะพรมมา
   ครูผู้ควบคุม    5. นายเมธาวิน เครืออินตา
   14. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายประกอบ รังสรรค์เพิ่มบุญ
   นักศึกษา    2. นายรอด นายลือ
   นักศึกษา    3. นายจีระเดช ธีรธนลักษณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายโชติพงศ์ เตสุปะ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายนิพล ลีพัฒนากุล
   15. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายเจษฎาพร นิลเกษม
   นักศึกษา    2. นายอภิเดช อิเหลา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกิตติคุณ สาคร
   16. อศจ.แพร่    วิทยาลัยการอาชีพลอง
   นักศึกษา    1. นายพิเชษฐ์ ปูนตา
   นักศึกษา    2. นายธนกฤต ดอกแก
   นักศึกษา    3. นายศิริโชค อ่อนตา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบุญลือ ปักศรี
   17. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
   นักศึกษา    1. นายจิราเจต จ๋อยแปง
   นักศึกษา    2. นายมินธาดา เมืองเมา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุทธิพันธ์ สุทธิแสน