9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญา ช่างงาน    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
              นายชาลัน คุณหลวง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง
              นายสุภเวช โชติญาณวงษ์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสายนที ดำดิบ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง
              นางสาวกาญจนา ไชลังการ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง
              นางสาวศิรประภา ปิ่นมาศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นายสิริราช ธรรมโกศล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางเณรี ช่างหล่อ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสมศรี แสงศรีจันทร์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายชลธิศ ลือเดช    กรรมการ    เจ้าหน้าที่งานโสตฯ
              นางสาวพิชชาภา สุวรรณโณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวสุรัสวดี เป็งเรือน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวละอองดาว ทองดี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายณัฐธนา ปรัชญาวิชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายสุวิน ทาไสย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวอัจฉรา ทองปั๋น    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง
              นางสาวพัชรี พวยฟุ้ง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              ตัวแทนวิทยาลัย       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              ตัวแทนวิทยาลัย       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวศิริวัณ พลกระโทก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุพัตรา ดารุนิกร
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวจุฑามาศ จันทรเสนา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววารุณี พรหมเสน
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวนุชจรี มิกขุนทด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอรริมภา คำมา
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวพรไพลิน รักษา
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวจิณณ์พัชญ์ชา กนกรัตนาธรรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางทิพย์ภิญญา ผลิดใบ
   6. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวบุษบาวรรณ ลาพิงค์
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวชิชญา ไทยแสน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธนัญญา กันทะสุข
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายภุชงค์กาญจน์ ดอกเกี๋ยง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวณัฐวรรณ วิปรวณิชย์
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวอินทิรา หมื่อและ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพัชรี พวยฟุ้ง
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   นักศึกษา    1. นางสาวนารี แซ่จื่อ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอัจฉรา ทองปัน
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวน้ำเพชร ทองมาก
   12. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายพชรชล ศึกษากิจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวRan Li