9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสถิตย์ ปริปุณณากร    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนปตรี อินเรือง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอภิชาต ณ พิกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเจษฎาพงษ์ ช่างคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ    กรรมการและเลขานุการ    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              อาจารย์สุวรรณี ปัญยศ    กรรมการและเลขานุการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายสถิตย์ ปริปุณณากร    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางเพ็ญนภา แสนทวีสุข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              น.ส.นาคสุรีย์ แสงแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวศุภนิชา โยปัญเตี้ย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวพิมลพรรณ พรหมทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              อาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง    กรรมการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              ดร.สุบิน ใจทา    กรรมการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์    กรรมการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางวาสนา พรมทา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              น.ส.ชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              อาจารย์สุวรรณี ปัญยศ    กรรมการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              นายพนชณรงศ์    ฟูแสง    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายเกียรติศักดิ์ เสตพรรณ
   นักศึกษา    2. นายธนพล เมฆี
   นักศึกษา    3. นายเอกรินทร์ เมฆสี
   นักศึกษา    4. นายภูผา เอี่ยมสิริปรีดา
   นักศึกษา    5. นางสาวปวรรัตน์ มาแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    6. นายอภินันท์ จินตกสิกิจ
   ครูผู้ควบคุม    7. นายพงศ์ปณต ทักคุ้ม
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายณัฐพงศ์ จุนเนียง
   นักศึกษา    2. นายศาสวัติ ฤทธิ์ประสาท
   นักศึกษา    3. นางสาวพรทิพา ทองประเสริฐ
   นักศึกษา    4. นางสาวอาทิตา บุญเกิด
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสุจิตรา บุญนา
   ครูผู้ควบคุม    6. นางชลธิชา เหล็กกล้า
   ครูผู้ควบคุม    7. นางสาวสุภัค เทววุฒิศิริกุล
   ครูผู้ควบคุม    8. นางศิวรักษ์ บุญประเสริฐ
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวกัญญาภัทร จันทร์วัน
   นักศึกษา    2. นายนพเวทย์ ชุ่มใจ
   นักศึกษา    3. นายชินวัตร นัยพรม
   นักศึกษา    4. นายจักรพรรดิ์ บุญยัง
   นักศึกษา    5. นายกิตติพิชญ์ มาวิเลิศ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางวาสนา พรมทา
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายจามร เรือนแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวทุติยาภรณ์ นาคสวัสดิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวรมย์ธีรา วงกาวี
   นักศึกษา    4. นายณัฐวรรธน์ วัฒนศรีจาง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวขวัญแก้ว ชัยมูล
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นายณัฐปคัลภ์ คำปวง
   นักศึกษา    2. นายอภิสิทธิ์ มาตาสา
   นักศึกษา    3. นายณัฐพงษ์ นามเมือง
   นักศึกษา    4. นางสาววิลาสิณี พรมมา
   นักศึกษา    5. นางสาวรวิพร จะวะนะ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางนิตยา ตินศรี
   6. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวกมลมาศ ชาติเปา
   นักศึกษา    2. นางสาวหอมเครือ ณ มาลัย
   นักศึกษา    3. นางสาววิรัญญารินทร์ วังมูล
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวปวิตรา จั่นจีน
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวกรองใจ อินภิบาล
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาววราลี แจ่มทิม
   นักศึกษา    2. นางสาววนิศารัตน์ แสนจุ้ย
   นักศึกษา    3. นายอิทธิพล คชแก้ว
   นักศึกษา    4. นายนายธนวรรธน์ อัครเมธาทิพย์
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวลลิตพรรณณี สายพา
   นักศึกษา    2. นางสาวกาลัญญุตา มาประสพ
   นักศึกษา    3. นายปริญญา นิ่มรอด
   นักศึกษา    4. นายวจนะพรหม ใสยิ่ง
   นักศึกษา    5. นายพิรุณ จันหมี
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวศุภกานต์ ส่งพันธ์นธีกูร
   9. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายนพรัตน์ ทองวิชิต
   นักศึกษา    2. นายปวีณวัช บิณฑวิหค
   นักศึกษา    3. นางสาวสุณิสา ขำประสงค์
   นักศึกษา    4. นายอนุชา กลิ่นเกตุ
   นักศึกษา    5. นายวิชชชากร ส้มอ่ำ
   10. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายณัชพล บัวผัด
   นักศึกษา    2. นายปาณวัฒน์ ราคะใจ
   นักศึกษา    3. นายฉัตรินทร์ อ่อนน้อย
   นักศึกษา    4. นายสิงหา แสงทิพย์
   นักศึกษา    5. นายณัฐกิตต์ กัปปะหะ
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวนาคสุรีย์ แสงแก้ว
   11. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวมลฤดี อ่อนเมือง
   นักศึกษา    2. นายเมืองใส ตี่วิง
   นักศึกษา    3. นายกรวิชญ์ รอมใจ
   นักศึกษา    4. นายปีติพล แซ่ท้าว
   นักศึกษา    5. นายอนุภาพ เหมวรรธนบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวสุธีรัตน์ ศุภกุลวัฒนา