9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่พ.ต.ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายเริงพันธ์ จันทรัมพร    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางเตรียมจิตร วงชัยวะ    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวกาญจนานันท์ นพคุณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายภานุวัฒน์ สลีวงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวกาญจนา ตาวงศ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางขวัญหทัย นิลแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายศเจตส์ จาตระกูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวอมรรัตน์ วาระนุช    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายวิฑูลย์ เหมาะสม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางสาวฐิติวรดา มหาลือ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางหนึ่งฤทัย มีวงศ์สม    กรรมการ    เจ้าหน้าที่
              น.ส. ปวีณา แสนบัวบาน    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวภัควลัณชญ์ เขาฟัง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นางพรทนา มงคลกาวิล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นางสาวนัทชธิดา ทะนันชัย    กรรมการ    เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน
         กรรมการตัดสิน
              นางเบ็ญจมาส บุญเทพ    นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
              นางฉลวย ปูธิปิน    นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
              นายพิพัฒน์ สุ่มมาตย์    นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายธนภัทร ไชยยะ
   นักศึกษา    2. นางสาววนิดา ทองหล่อ
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
   นักศึกษา    1. นายถาวร สีวงษ์
   นักศึกษา    2. นางสาวอนันตญา แก้วเมือง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพัชรินทร์ ฉิมพาลี
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ คูหา
   นักศึกษา    2. นางสาวจิรัชญา เชยจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทวีศักดิ์ เษตรพงษ์
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยะรัตย์ แสนโซ้ง
   นักศึกษา    2. นายปกรณ์ ศีดิสาร
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายนฤนาท เสมอเชื้อ
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐธิดา เครือวงค์ปัน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายยุทธภูมิ บุญเรือง
   6. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   นักศึกษา    1. นายสุทธิภูมิ มีพยุง
   นักศึกษา    2. นางสาวขนิษฐา เพียรรอดวงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวบุษกร สวัสดิ์จิตร
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายอรรถพันธ์ ขัดแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพรรณษา ณ พัทลุง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชลลดา มะลิวัลย์
   8. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายปฏิกานต์ ปาลีกุย
   นักศึกษา    2. นางสาวอรปรียา วิหารประทีป
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจารุวรรณ ขุนราม
   9. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายเชนทร์ วงค์ษา
   นักศึกษา    2. นางสาวอัคริยา เห้าอิ่ม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางศนิชล เนียมกลั่น
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
   นักศึกษา    1. นางสาวพันธุ์พศา หอมขจร
   นักศึกษา    2. นายณัฐพงศ์ แจ้งพร
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
   นักศึกษา    1. นายศุภกิจ อินดี
   นักศึกษา    2. นางสาวหวานใจ บำรุง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวณฐอร อ้วนล่ำ
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นายภีมเดช เดิมประพันธุ์
   นักศึกษา    2. นางสาวแสงดาว น้อย
   13. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายอานนท์ อ่อนศรี
   นักศึกษา    2. นางสาวชนม์นิกา คำสี
   14. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นายอภิสิทธิ์ ผาทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวภัทรวรินทร์ ยะการ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม