9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปรีชา การัก    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายบัณฑิต ใจกล้า    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางอาภัสราภรณ์ ก้อนสีลา    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              ว่าที่ร.ต.วิทยา ไชยลังกา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายณัฐธนา ปรัชญาวิชัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายประสิทธิ์ ชลอยเมฆ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายจิรภัทร ตันมา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายสมเกียติ สิริพงศ์บุญสิทธิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายศุภชาติ ธีรธรรม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายเชิดศักดิ์ ไชยวุฒิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายแทน เชียงแขก    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายศุภกฤต กันทา    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายสิทธิพร คลังแสง    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              ว่าที่ร.ต.ดิเรก เหมืองทอง    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายสมปอง พูลเพิ่ม    ประธานกรรมการ    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
         กรรมการตัดสิน
              นายสมปอง พูลเพิ่ม    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายเฉลิมศักดิ์ เนียนอ่ำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายมณี จานโอ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ข้าราชการบำนาญ
              นางคนึงนิจ จานโอ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ข้าราชการบำนาญ
              นางภีรณิชย์ เตชะ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นายสุทธิรักษ์ โกช่วย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางสาวอังคนา เครือคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเวียงเชียงรุ้ง
              นางสาวรุ้งรัศมี สุภา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
              นายธงศักดิ์ ธรรมชั้น    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเทิง
              นายเสฎฐวุฒิ วุฒิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
              นายธีรภัทร ณ น่าน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายภูมิชาย พุ่มวิเชียร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นางสาวทินมณี พลศิริ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
              นางสาวนิศารัตน์ เสมอ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
              นายบุญมี อรุณชัย    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 003( วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.862265134687952,99.76766808389365
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาววราภรณ์ ทองกล่ำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวดาวสกาย พูลเกษ
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกวรรณ บุตรดาพิมพ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพนิดา คำมูล
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายอาทิตย์ เขียวสอาด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเกสรา เพ็ชรนาดี
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวพนิดา ศรีสุวรรณ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสุนันทา จินาเฟย
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวเปรมฤทัย คำพา
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวพลอยชมพู หันชะนะชัย
   7. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพิชญา หล้าเมือง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรพีพร เสาร์แดน
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุจิตรา วังบุญมี
   9. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกพร สิทธิจันทร์
   10. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นางสาวอารัณญา หลงลืม
   11. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   นักศึกษา    1. นางสาวนัทชานันท์ นันตา
   12. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
   นักศึกษา    1. นางสาวศรัญญา พูสินธ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพรนภา ปันวารินทร์
   13. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวนาตยา แก้วเทวี
   14. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวกรกนก บุญประกอบ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววรรณิศา พรมทับ
   15. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวอุไรรัตน์ วิเชียรรัตน์
   นักศึกษา    2. นางสาวปัณฑิตา อุษาสุรศรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธานีวัฒน์ บุญโต
   16. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายทิวากรณ์ ทองเนตร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางมทนพร อินต๊ะแก้ว
   17. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวเพ็ญนภา ต๊ะแดง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอลงกรณ์ สุภาใจ
   18. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาววริสรา ผาตากแดด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรัตนาภรณ์ นามแสง
   19. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวศศิวิมล เครืออ้าย