9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสถิตย์ ปริปุณณากร    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนปตรี อินเรือง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายอภิชาต ณ พิกุล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายเจษฎาพงษ์ ช่างคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์    กรรมการและเลขานุการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายสถิตย์ ปริปุณณากร    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางเพ็ญนภา แสนทวีสุข    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางวาสนา พรมทา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              น.ส.ชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              น.ส.นาคสุรีย์ แสงแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวศุภนิชา โยปัญเตี้ย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางสาวพิมลพรรณ พรหมทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวสุชาดา เค้าโคน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              อาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง    กรรมการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              ดร.สุบิน ใจทา    กรรมการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์    กรรมการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
              นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ    กรรมการและเลขานุการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายพนชณรงศ์ ฟูแสง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              อาจารย์สุวรรณี ปัญยศ    กรรมการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายสุธากรณ์ แก้วศรี
   นักศึกษา    2. นายธนวัต มีมุข
   นักศึกษา    3. นายจารุพัฒน์ อำทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกิติมาภรณ์ สมบัติพล
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวดาวรุ่ง พันจันทร์
   นักศึกษา    2. นายยุทธนา เรืองโพล้ง
   นักศึกษา    3. นายวิริยะ บุญเพลิง
   นักศึกษา    4. นางสาวธิติมา โยนยาน
   นักศึกษา    5. นายณรงค์ฤทธิ์ พันโสภา
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสุจิตรา บุญนา
   ครูผู้ควบคุม    7. นางชลธิชา เหล็กกล้า
   ครูผู้ควบคุม    8. นายสุภาพ เหล็กกล้า
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายนพชัย หวุ่ยแม
   นักศึกษา    2. นายบทม์รัตน์ ตันกูล
   นักศึกษา    3. นายธนกร ขันเปี้ย
   นักศึกษา    4. นายพชรพล จิตต์ปรีชา
   นักศึกษา    5. นางสาวศศิธร ดอกเป็ง
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวสุนิพรรณ บางยิ้ม
   นักศึกษา    2. นายบัณฑิต หมื่นวิชา
   นักศึกษา    3. นางสาวนารากุล แสงศักดิ์
   นักศึกษา    4. นายภานุเดช บุญแทน
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวเปรนิกา มณีท่าโพธิ์
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวสิริวัชรฐา รักษาสวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    7. นางพรวิวาห์ กึกก้อง
   ครูผู้ควบคุม    8. นางสาวกิติมาภรณ์ ดวงเนตร
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
   นักศึกษา    1. นายวีระพล ตาเร็ว
   นักศึกษา    2. นายนายวีรพงศ์ การขยัน
   นักศึกษา    3. นางสาวธนาธร คุณมี
   นักศึกษา    4. นางสาวพรธิดา ใจหมั้น
   นักศึกษา    5. นางสาวพิมพ์กานต์ อุดหนุน
   ครูผู้ควบคุม    6. นางมรกต จุมปาลี
   6. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายศุภชัย รักสันติธรรม
   นักศึกษา    2. นายนพรัตน์ ตาลเยี่ยน
   นักศึกษา    3. นายวรรณรัตน์ อาคารรัตน์วรรณ
   นักศึกษา    4. นายสหภาพ เอกตะวันฉาย
   นักศึกษา    5. นายอิฐฐา มีติ๊บ
   7. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายภานนท์ พันธ์ชน
   นักศึกษา    2. นายเกียรติศักดิ์ คงดี
   นักศึกษา    3. นายธีรภัทร์ กั้นเกตุ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอานนท์ เกตุอินทร์
   8. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายวชิระ จันทร์หอม
   นักศึกษา    2. นายสิทธิโชค นามยศ
   นักศึกษา    3. นายศักรินทร์ นุ้ยตูม
   นักศึกษา    4. นายเมธาสิทธิ์ จัตรด้วง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายบุลากร เกิดสุวรรณ
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายเจษฎา คำสุรินทร์
   นักศึกษา    2. นายจิรกิตติ์ จั่นเพ็ชร์
   นักศึกษา    3. นายณัฐวุฒิ ใจดี
   นักศึกษา    4. นายเกรียงไกร กาดสันเทียะ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายจักริน นัยเนตรสุวรรณ
   นักศึกษา    2. นางสาวโศศิษฐา บ้านศิลา
   นักศึกษา    3. นายกลอนกวี แก้ววงค์
   นักศึกษา    4. นางสาวนัชชา สมเสาร์
   นักศึกษา    5. นายสุวิทย์ เทียนทอง
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวชมนาด พรมมิจิตร