11. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
     11.1. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
         11.1.1. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ระดับ ไม่ระบุ ประเภท ไม่ระบุ
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 005( โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.864181686824303,99.82158044019309
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
   นักศึกษา    1. นายชยพล อินแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวชลธิชา เงินตาสุข
   นักศึกษา    3. นางสาวพลอยไพลิน -
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษณาภัค หงษ์ทอง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางธนภรณ์ สีสุก
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวปัทมาวดี คงคะดี
   นักศึกษา    2. นายธนรักษ์​ พูนวิวัฒน์​
   นักศึกษา    3. นางสาวนริศรา ดุลยพันธ์ธรรม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพรพจน์ โหมดวัฒนะ
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
   นักศึกษา    1. นางสาวกิจศิญา สายชมจันทร์
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฐวรรณ เรืองศรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุเมธ ทองสุขดี
   4. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวสุรารักษ์ ชุ่มจู
   นักศึกษา    2. นายวรชิต สิหิงษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายเฉลิมชัย อินทวาส
   5. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
   นักศึกษา    1. นางสาวมุกมณี กุสุมาลย์
   นักศึกษา    2. นายอิษฎา อ้วนพรมมา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนาธิป ใจสูงเนิน
   6. อศจ.น่าน    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   นักศึกษา    1. นางสาวสุธิมนต์ หาญยุทธ
   นักศึกษา    2. นายติณณภพ เรือนขันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิชาญ ศรีสุขคำ
   7. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวมัลลิกา งานดี
   นักศึกษา    2. นายไชยวัฒน์ อาสา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางนวลสิริ หมั่นไร่
   8. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุถาพร บัวหลวง
   นักศึกษา    2. นางสาวชณิตา อินมณี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจริยา ใจกล้า
   9. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวขอบฟ้า เจตนจิตร์
   นักศึกษา    2. นายนายสรวิชญ์ แก้วบริสุทธิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวสายกมล สุขคง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกัมพล แสนโสภณ
   10. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
   นักศึกษา    1. นายเฉลิมพล สุพร
   นักศึกษา    2. นายศิรสิทธิ์ สุดสุวรรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชัยณรงค์ เกิดช้ำ
   11. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวภณัฐฎา หลำริ้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวธันย์ชนก เมืองนาค
   นักศึกษา    3. นางสาวสายทิพย์ ชัยสมบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศิรวิทย์ รามสูต
   12. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวบุญฑริกา จาตุประยูร
   นักศึกษา    2. นายพงษ์ศกร สายทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ
   13. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
   นักศึกษา    1. นายทินกร นันต๊ะภาพ
   นักศึกษา    2. นางสาวเกษา เป็งป้อง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก
   14. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
   นักศึกษา    1. นางสาวนภาพร เสาวลักษณ์เมฆา
   นักศึกษา    2. นางสาวสุชานาถ ธารสุขไชโย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุรพงษ์ แดงซอน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบันจวบ ก้อฝั้น
   ครูผู้ควบคุม    5. นายอรรถกฤต อินทะโย
   15. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายนนทชัย ทองอินทร์
   นักศึกษา    2. นายวงศกร สร้อยสว่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภูมินทร์ หอมเนียม
   16. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายเกียรติศักดิ์ นะหล้า
   นักศึกษา    2. นายพงศธร ทองปลั่ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววิมลพร โพธิ์​จันทร์​
   17. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวกานต์รวี พุกบ้านเก่า
   นักศึกษา    2. นางสาวชุติมณฑน์ คำกลิ่น
   ครูผู้ควบคุม    3. นายนำโชค พูลเขตนคร
   18. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายคุณาธิป ธรรมคุณากร
   นักศึกษา    2. นางสาวอมราภรณ์ จิโน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายภาณุพงศ์ สมศรี
   19. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
   นักศึกษา    1. นายสรชา ชมภู
   นักศึกษา    2. นายอรุณ จะซา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า
   20. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยการอาชีพฝาง
   นักศึกษา    1. นางสาวญาณิศา ไชยวงศ์
   นักศึกษา    2. นางสาวมธุรดา สมฤทธิ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสมบุญ แชมื่อ
   21. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสารภี
   นักศึกษา    1. นายวิชาติ สกุลกัลยามิตร
   นักศึกษา    2. นายพัชรี บุตรศรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฏฐวิทย์ หน่อวงศ์
   22. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
   นักศึกษา    1. นางสาวจิณณพัต ไม้กระโทก
   นักศึกษา    2. นางสาวสุธิดา ตรงกลาง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวอัญธิกา คำภิระแปง
   23. อศจ.แพร่    วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวสตางค์ วงแหวน
   นักศึกษา    2. นางสาวมายาวี ทองแจ้น
   ครูผู้ควบคุม    3. นางวรุณยุพา ประสารยา
   24. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
   นักศึกษา    1. นายเสือ -
   นักศึกษา    2. นายเทพทัต ชัยบุตร
   นักศึกษา    3. นางสาวรัตนาวรรณ ศรีสุวรรณ
   นักศึกษา    4. นางสาวคำอ่อง -
   ครูผู้ควบคุม    5. นายประภาส แซ่ว้าง
   25. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
   นักศึกษา    1. นางสาวรุ่งทิพย์ ใฝ่มาลี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายนิรุศ แก้วคำ